בדיקה עצמית בהפעלה
בדיקה עצמית בהפעלה

בדיקה עצמית בהפעלה

המדפסת מבצעת בדיקה עצמית בהפעלה בכל פעם שמדליקים אותה. במהלך הבדיקה, נוריות לוח הבקרה נדלקות ונכבות כדי לוודא פעולה תקינה. בסוף הבדיקה העצמית, רק נורית חיווי המצב נשארת דלוקה.