פונקציות הלחצן RESET (איפוס)
פונקציות הלחצן RESET (איפוס)

פונקציות הלחצן RESET (איפוס)

למדפסת יש לחצן
RESET
(איפוס) ייעודי במשטח התחתון שלה שנלחץ באמצעות אטב נייר או חפץ קטן דומה.
לחץ על הלחצן
RESET
(איפוס) למשך הזמן שמצוין להלן בהתאם לצורך כדי לבצע את הפונקציות המפורטות.
‎1‎
פתח גישה לאיפוס
שנייה אחת או פחות
אין שינוי.
1‏-5 שניות (איפוס מדפסת)
המדפסת מבצעת איפוס להגדרות היצרן, ולאחר מכן מדפיסה מדבקת תצורת מדפסת (ומדבקת תצורת רשת, אם היא מחוברת לרשת).
6‏-10 שניות (איפוס חיבור הרשת, עבור מדפסות המחוברות לרשת)
המדפסת מנתקת את חיבור הרשת, מאפסת את הגדרות הרשת שלה לברירות המחדל של היצרן ומדפיסה מדבקת תצורת מדפסת ומדבקת תצורת רשת.
למעלה מ-10 שניות (יציאה ממצב איפוס)
המדפסת לא מבצעת איפוס. פרמטרי המדפסת והרשת נשארים ללא שינוי.