פרופיל חיישן
פרופיל חיישן

פרופיל חיישן

השתמש בתמונת פרופיל החיישן, שמודפסת בדרך כלל על מספר מדבקות או תגיות, לצורך אבחון אם המדפסת אינה חשה באופן מדויק רווחים בין מדבקות או אם אינה מזהה כהלכה אזורים מודפסים מראש על מדבקה כרווחים, או אם היא אינה מזהה סרט.
כדי להדפיס פרופיל חיישן באמצעות לחצני המדפסת, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל את המדפסת תוך לחיצה ממושכת על
FEED
(הזנה) ועל
CANCEL
(ביטול) בו-זמנית. המשך ללחוץ על לחצנים אלה עד שנורית חיווי המצב תהיה נורית החיווי היחידה שתישאר דולקת.
כדי להדפיס את פרופיל החיישן באמצעות ZPL, שלח פקודת
~JG
למדפסת. לקבלת מידע נוסף על פקודה זו עיין ב-ZPL Programming Guide (מדריך התכנות של ZPL).
השווה את התוצאות שלך לדוגמאות המוצגות תחת ביצוע בדיקת אבחון תקשורת. אם יש לכוונן את רגישות החיישן, כייל את המדפסת. ראה כיול ידני של מדיה.
פרופיל חיישן (מדיית מרווח)
פרופיל חיישן (מדיית תגית סימן שחור)
‎1‎
MEDIA (שורת קריאה של חיישן מדיה)
‎2‎
WEB (שורת הגדרות ערך סף של חיישן מדיה)
3
OUT (שורת ערך סף של יציאת מדיה)
‎4‎
נקודות שיא כלפי מעלה המציינות רווחים בין מדבקות (ה'מרווח')
5
הקווים בין נקודות השיא (מציינים היכן מדבקות ממוקמות)
השווה את תדפיס פרופיל החיישן לאורך של טופס מדיה אחד (לדוגמה, מדבקה). נקודות השיא צריכות להיות באותו מרחק זו מזו כשל הרווחים במדיה.
אם מרוחקי המרווחים שונים, ייתכן שהמדפסת מתקשה בקביעת מיקום המרווחים.