דוח תצורת רשת (ו-Bluetooth) של המדפסת
דוח תצורת רשת (ו-Bluetooth) של המדפסת

דוח תצורת רשת (ו-Bluetooth) של המדפסת

מדפסות מסדרת ZD הכוללות מודול קישוריות קווית או אלחוטית ידפיסו דוח תצורת מדפסת נוסף. תזדקק למידע בדוח זה כדי לקבוע ולפתור בעיות בהדפסה דרך רשת Ethernet‏ (LAN ו-WLAN‏), Bluetooth 4.1 ו-Bluetooth LE.
השתמש בפקודת ZPL‏
~WL
כדי להדפיס דוח זה.
‎1‎
הגדרות תמיכה ב-iOS
התקני iOS כוללים Bluetooth Classic 4.X (עם תאימות ל-‎3.0) כאשר מותקנת במדפסת אפשרות הקישוריות האלחוטית Wi-Fi ו-Bluetooth Classic. תכונה זו, אם היא קיימת, רשומה בתור
supported
(נתמכים) בסוף דוח תצורת ה-Bluetooth.
לחלק מהמדפסות מסדרת ZD420 יש רק Bluetooth LE (ללא Wi-Fi או Bluetooth קלאסי). כאשר אפשרות הקישוריות אינה מותקנת, הגדרת ה-iOS נרשמת בסוף דוח תצורת ה-Bluetooth בתור
not supported
(אינם נתמכים).