ביצוע בדיקת אבחון תקשורת
ביצוע בדיקת אבחון תקשורת

ביצוע בדיקת אבחון תקשורת

זוהי בדיקת פתרון בעיות המשמשת לבדיקת החיבור בין המדפסת למחשב המארח או להתקן שלה.
כאשר המדפסת נמצאת במצב Diagnostics (אבחון), היא מדפיסה את כל הנתונים המתקבלים מהמחשב המארח בתווי ASCII ישרים, כאשר הערכים ההקסדצימליים מודפסים מתחת לטקסט ה-ASCII. המדפסת מדפיסה את כל התווים שהיא מקבלת. זה כולל קודי בקרה כגון
CR
(החזרת גררה). מדבקת הבדיקה מודפסת הפוכה כאשר היא יוצאת מהמדפסת.
מדבקה אופיינית של בדיקת אבחון תקשורת
כדי להדפיס מדבקת בדיקה זו:
 1. ודא שטעונה מדיה וכי המדפסת מופעלת.
 2. הגדר את רוחב ההדפסה כך שיהיה שווה לרוחב המדבקה שבה אתה משתמש לצורך הבדיקה, או קטן ממנו.
 3. לחץ לחיצה ממושכת על
  PAUSE
  (השהיה) ( ) ועל
  FEED
  (הזנה) ( ) בו-זמנית למשך שתי שניות.
  כאשר האפשרות פעילה, נורית חיווי המצב ( ) דולקת לסירוגין בירוק ובצהוב.
  המדפסת עוברת למצב אבחון ומדפיסה על מדבקת הבדיקה את כל הנתונים המתקבלים מהמחשב המארח או מהתקן הניהול.
 4. עיין במדבקת הבדיקה לאיתור קודי שגיאה. אם מוצגות שגיאות, אשר שפרמטרי התקשורת מוגדרים כהלכה.
  השגיאות המוצגות במדבקת הבדיקה הן כדלהלן:
  FE
  שגיאת מסגרת
  OE
  שגיאת מצב גלישה
  PE
  שגיאת זוגיות
  NE
  רעש
 5. כדי לצאת מהבדיקה העצמית ולחזור לפעולה רגילה, לחץ לחיצה ממושכת על
  PAUSE
  (השהיה) ( ) ועל
  FEED
  (הזנה) ( ) בו-זמנית למשך שתי שניות, או כבה את המדפסת והפעל אותה שוב.