איפוס הגדרות הרשת של המדפסת לברירות המחדל של היצרן
איפוס הגדרות הרשת של המדפסת לברירות המחדל של היצרן

איפוס הגדרות הרשת של המדפסת לברירות המחדל של היצרן

השתמש בנוהל זה כדי לאפס רק את הגדרות הרשת של המדפסת לברירות המחדל של היצרן.
 1. כבה את המדפסת.
 2. לחץ לחיצה ממושכת על
  PAUSE
  (השהיה) ( ) ועל
  CANCEL
  (ביטול) ( ) בו-זמנית והפעל את המדפסת.
 3. המשך ללחוץ על לחצנים אלה עד שנורית חיווי המצב ( ) תהיה היחידה שתמשיך להאיר.
תצורת הרשת של המדפסת מאופסת לברירות המחדל של היצרן. המדפסת לא מוציאה מדבקת תצורת רשת או תצורת מדפסת בסוף נוהל זה.