איפוס הגדרות תצורת מדפסת שאינן ברשת לברירות המחדל של היצרן
איפוס הגדרות תצורת מדפסת שאינן ברשת לברירות המחדל של היצרן

איפוס הגדרות תצורת מדפסת שאינן ברשת לברירות המחדל של היצרן

השתמש בהוראות אלה כדי לאפס את הגדרות המדפסת שאינן ברשת לברירות המחדל של היצרן.
 1. כבה את המדפסת.
 2. לחץ לחיצה ממשוכת על
  PAUSE
  (השהיה) ( ) ועל
  FEED
  (הזנה) ( ) בו-זמנית והפעל את המדפסת.
 3. המשך ללחוץ על לחצנים אלה עד שנורית חיווי המצב ( ) תהיה היחידה שתמשיך להאיר.
  למדפסת יש לחצן
  RESET
  (איפוס) בצדה התחתון. ראה פונקציות הלחצן RESET (איפוס) לקבלת מידע על אופן השימוש בלחצן זה.
לאחר האיפוס של הגדרות התצורה של המדפסת שאינן ברשת, כייל את החיישן. ראה הפעלת SmartCal Media Calibration (כיול מדיה של SmartCal) וכיול ידני של מדיה.