הדפסת דוחות תצורה הרשת והמדפסת (בדיקה עצמית עם לחצן הביטול)
הדפסת דוחות תצורה הרשת והמדפסת (בדיקה עצמית עם לחצן הביטול)

הדפסת דוחות תצורה הרשת והמדפסת (בדיקה עצמית עם לחצן הביטול)

כדי להדפיס את דוח התצורה:
 1. ודא שהמדיה טעונה, מכסה המדפסת סגור והמדפסת פועלת.
  אם המדפסת כבויה, לחץ לחיצה ממושכת על
  CANCEL
  (ביטול) תוך הפעלת המדפסת, כד שנורית חיווי המצב תהיה נורית החיווי היחידה שדולקת.
 2. לחץ על
  FEED
  (הזנה) +
  CANCEL
  (ביטול) למשך שתי שניות.
  דוחות התצורת הרשת והמדפסת יודפסו והמדפסת תחזור למצב READY (מוכן).