הפעלת Advanced Mode (מצב מתקדם)
הפעלת Advanced Mode (מצב מתקדם)

הפעלת Advanced Mode (מצב מתקדם)

השתמש ב-Advanced Mode (מצב מתקדם) כדי לגשת למצבי הכוונון הידני של המדפסת.
 1. ודא שטעונה מדיה וכי המדפסת מופעלת.
 2. לחץ על
  PAUSE
  (השהיה) ( ) למשך שתי שניות.
  כל נוריות החיווי מהבהבות בצהוב. נורית חיווי המצב ( ) דולקת בצהוב קבוע, מה שמציין שהמצב Manual Media Calibration (כיול מדיה ידני) נבחר.
 3. כדי להפעיל ברצף את המצבים הזמינים, לחץ על
  FEED
  (הזנה) ( ).
 4. כדי להפעיל את המצב שנבחר, לחץ על
  PAUSE
  (השהיה) ( ).
 5. כדי לצאת מ-Advanced Mode (מצב מתקדם), לחץ על
  CANCEL
  (ביטול) ( ).