מצבי בדיקות יצרן
מצבי בדיקות יצרן

מצבי בדיקות יצרן

במצבים אלה, המדפסת מתחילה להדפיס תבניות בדיקה שונות שבאפשרותך להשתמש בהן כדי להעריך את ביצועי המדפסת.
המדפסת שלך מסדרה ZD כוללת את מצבי ההדפסה הבאים שנועדו לבדיקות על ידי היצרן:
מצב בדיקה 1
לחץ לחיצה ממושכת על
PAUSE
(השהיה) ( ) בעת הפעלת המדפסת כדי להפעיל מצב זה.
מצב בדיקה 2
לחץ לחיצה ממושכת על
PAUSE
(השהיה) ( ),
FEED
(הזנה) ( ), ועל
CANCEL
(ביטול) ( ) בו-זמנית למשך שתי שניות כשהמדפסת מופעלת כדי להפעיל מצב זה.
מצבי בדיקה אלה משתמשים בכמות מדיה משמעותית.
כדי לצאת מכל אחד מהמצבים, לחץ לחיצה ממושכת על
POWER
(הפעלה) בעת כיבוי המדפסת. שחרר את הלחצן לאחר שהמדפסת כובתה לגמרי.