כוונון ידני של רמת שחור בהדפסה
כוונון ידני של רמת שחור בהדפסה

כוונון ידני של רמת שחור בהדפסה

כדי ליזום כוונון ידני של רמת שחור בהדפסה, לחץ על
PAUSE
(השהיה) ( ) בזמן שנורית חיווי הנתונים ( ) מאירה בצהוב.
המדפסת תדפיס תבנית בדיקה המציגה את רמת השחור הנוכחית ומספר תבניות ברקוד ותעצור לרגע. היא תחזור על התבנית ברמת השחור הבאה.
כאשר תראה שהמדפסת הדפיסה תבנית עם קווים שחורים מלאים ושווים, לחץ על
FEED
(הזנה) ( ) כדי לקבוע את רמת השחור לערך הזה ולהחזיר את המדפסת למצב Ready (מוכן).