פתרון התראות ושגיאות
פתרון התראות ושגיאות

פתרון התראות ושגיאות

התראה
סיבות אפשריות ופתרונות
ראש הדפסה פתוח
המכסה פתוח או שהוא לא נסגר כראוי, לאחר הפעלת פקודת הדפסה או לאחר לחיצה על
FEED
(הזנה) ().
המכסה פתוח או שהוא לא נסגר כראוי.
סגור את המכסה/ראש ההדפסה. לחץ על הפינות הקדמיות העליונות של מכסה המדפסת עד שתשמע ותחוש את תפסי המכסה ננעלים במקומם.
יש לטפל במתג Head-Open (ראש הדפסה פתוח) של המדפסת. פנה לטכנאי שירות לקבלת סיוע.
Media Out (המדיה נגמרה)
המדפסת לא יכולה לזהות מדיה בנתיב ההדפסה לאחר הפעלת פקודת הדפסה או לאחר לחיצה על
FEED
(הזנה) ( ).
אין מדיה (גליל) במדפסת. טען מדיה וסגור את מכסה המדפסת.
ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על
FEED
(הזנה) ( ) פעם אחת או ללחוץ על
PAUSE
(השהיה) כדי לחדש את פעולת ההדפסה שהתבצעה לפני שנגמרה במדיה במדפסת.
מדבקה חסרה בין שתי מדבקות בקצה הגליל שנטען. יצרני גליל משתמשים בשיטה זו כדי לזהות את קצה הגליל. ראה זיהוי מצב Media-Out (המדיה נגמרה).
החלף את גליל המדיה הריק והמשך בהדפסה.
כדי להימנע מאובדן משימת הדפסה שמתבצעת, אל תכבה את המדפסת כדי לטעון את המדיה. ראה זיהוי מצב Media-Out (המדיה נגמרה).
חיישן המדיה אינו מיושר. בדוק את מיקום חיישן המדיה. ראה כוונון החיישן הזחיח לסימונים שחורים או לחריצים.
ייתכן שיהיה עליך לכייל את המדפסת עבור המדיה החדשה שנטענה לאחר שתכוונן את מיקום החיישן. ראה הפעלת SmartCal Media Calibration (כיול מדיה של SmartCal).
המדפסת מוגדרת לשימוש במדיה לא רציפה (מדבקות או סימן שחור), אולם נטענה מדיה רציפה. ודא שחיישן המדיה נמצא במיקום ברירת המחדל במרכז. ראה כוונון החיישן הזחיח לחישת מערך (מרווח).
ייתכן שיהיה צורך לכייל את המדפסת למדיה לאחר כוונון מיקום החיישן. ראה הפעלת SmartCal Media Calibration (כיול מדיה של SmartCal).
חיישן המדיה מלוכלך. נקה את מערך החיישנים העליון של המערך/מרווח ואת חיישני המדיה הזחיחים התחתונים. ראה ניקוי החיישן. טען מחדש את המדיה, כוונן את מיקום חיישן המדיה הזחיח של המדיה, וכייל מחדש את המדפסת למדיה. ראה טעינת מדיה והפעלת SmartCal Media Calibration (כיול מדיה של SmartCal).
חישת מדיה אינה פועלת כמו שהיא אמורה עבור הדפסה, ייתכן שבשל נתונים פגומים בזיכרון או רכיבים פגומים. טען מחדש את קושחת המדפסת. ראה עדכון קושחת המדפסת. אם הפעולה אינה מתקנת את הבעיה, פנה לטכנאי שירות.
Ribbon In (סרט במדפסת – מדפסת מחסנית ZD420 בלבד)
נשלחה פקודת הדפסה למדפסת והיא במצב הדפסה תרמית ישירה ומותקן סרט.
למדפסת יש שתי הגדרות חום: אחת למצב הדפסה תרמית ישירה ואחת למצב הדפסת העברה תרמית. מצבים אלו נועדו לעבד צפיפות הדפסה/רמת שחור שוות-ערך באותה רמת הגדרה.
קיימת מחסנית סרט במדפסת כאשר המדפסת הוגדרה למצב הדפסה תרמית ישירה (והדפסה על מדיית הדפסה תרמית ישירה).
הוצא את מחסנית הסרט מהמדפסת בלי לכבות אותה ולאחר מכן סגור את המדפסת.
ייתכן שתצטרך ללחוץ על
FEED
(הזנה) פעם אחת או לחץ על
PAUSE
(השהיה) כדי לגרום למדפסת לחדש את פעולת ההדפסה.
המדפסת הוגדרה בצורה שגויה למצב הדפסה תרמית ישירה כאשר אתה מנסה להדפיס באמצעות מדיה להעברה ומחסנית סרט.
ייתכן שתבנית ההדפסה/הטופס שנשלח לעבודת ההדפסה הזו כוללים מצב העברה תרמית ישירה עם ההגדרה
^MTD
במקום
^MTT
.
תוכל לשנות את האפשרות PRINT METHOD (שיטת הדפסה) באחת משלושה דרכים:
 • שינוי PRINT METHOD (שיטת הדפסה) ל-
  THERMAL TRANS
  (העברה תרמית) באמצעות תכנות ZPL. עיין ב-ZPL Programming Guide (מדריך תכנות ZPL) לקבלת פרטים על תכנות המדפסת. לקישורים למדריך זה ולמדריכים אחרים, ראה אודות מדריך זה.
 • גש אל התפריט Settings (הגדרות) באמצעות צג המדפסת (אם הוא קיים) כדי לשנות את ההגדרה. ראה PRINT METHOD (שיטת הדפסה) בתפריט Settings (הגדרות).
 • השתמש בדף האינטרנט של שרת המדפסת באמצעות Ethernet‏ (LAN או WLAN) כדי לגשת ולהגדיר את PRINT METHOD (שיטת הדפסה) בתור
  THERMAL TRANS
  (העברה תרמית). לקבלת פרטים, ראה PRINT METHOD (שיטת הדפסה) בתפריט Settings (הגדרות).
Ribbon Out (נגמר סרט)
המדפסת עוצרת בזמן ההדפסה, או שהיא מציגה את ההתראה מיד לאחר שעבודת הדפסה נשלחה למדפסת.
המדפסת זיהתה את סוף גליל הסרט. בסוף גליל סרט ההעברה המקורי של Zebra יש קצה מחזיר אור שהמדפסת מפרשת כסוף הסרט.
הסר את הסרט והחלף את גלילי הסרט או את מחסנית הסרט ולאחר מכן סגור את המדפסת. ייתכן שתצטרך ללחוץ על
FEED
(הזנה) פעם אחת או לחץ על
PAUSE
(השהיה) כדי לגרום למדפסת לחדש את פעולת ההדפסה. ראה זיהוי מצב Ribbon-Out ('הסרט נגמר').
עבור מדפסות מחסנית ZD420 בלבד: יש לטעון מחסנית סרט במדפסת. המדפסת מוגדרת למצב Thermal Transfer (העברה תרמית). ראה טעינת מחסנית סרט ZD420.
עבור מדפסות מחסנית ZD420 בלבד: סיבות אפשריות לכך שהמדפסת לא מצליחה לזהות מדיה:
 • המגעים של חיישן המחסנית או שבב הנתונים של מחסנית הסרט מלוכלכים.
 • הנתונים בזיכרון פגומים.
 • רכיבים המחסנית או המדפסת תקולים.
נסה את הדברים הבאים:
 • התקן מחסנית סרט פועלת אחרת (אם קיימת).
 • נקה את שבב מחסנית הסרט במטוש שספוג במעט אלכוהול.
 • נקה את פיני המגעים של חיישן מחסנית הסרט. להוראות ניקוי, ראה ניקוי החיישן – מחצית עליונה של מחסנית הסרט ל-ZD420.
 • טען מחדש את קושחת המדפסת. ראה עדכון קושחת המדפסת.
אם הפעולות לא מתקנות את הבעיה, פנה לטכנאי שירות.
עבור גליל סטנדרטי (מדפסות העברה תרמית): המדפסת לא מצליחה לזהות את המדיה עקב בעיות אחרות.
טען מחדש את קושחת המדפסת. ראה עדכון קושחת המדפסת.
אם הפעולה אינה מתקנת את הבעיה, פנה לטכנאי שירות.
Ribbon Low (הסרט עומד להיגמר – מדפסת מחסנית ZD420 בלבד)
המדפסת חישבה כי במחסנית הסרט נותרו רק 10% מהסרט. ניתן לשנות את הערך הנמוך של הסרט באמצעות פקודות תכנות.
בדוק את זמינות מחסניות הסרט. לקבלת מידע על שינוי נקודת האזהרה Ribbon Low (הסרט עומד להיגמר), ראה פקודות לתכנות מחסנית סרט.
בנוסף, עיין ב-ZPL Programming Guide (מדריך תכנות ZPL) לקבלת פרטים על תכנות המדפסת.
לקישורים למדריך זה ולמדריכים אחרים, ראה אודות מדריך זה.
Cut Error (שגיאת חיתוך)
להב יחידת החיתוך חסום ואינו נע כהלכה.
מדיה, דבק, או עצם זר עצרו את פעולת להב יחידת החיתוך.
כבה את המדפסת על ידי לחיצה ממושכת על
POWER
(הפעלה) למשך חמש שניות. המתן עד לכיבוי מוחלט של המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה.
אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו, פנה לטכנאי שירות לקבלת סיוע.
ביחידת החיתוך אין חלקים הניתנים לטיפול על ידי המפעיל. אסור להסיר את מכסה יחידת החיתוך (המסגרת). אסור לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון החיתוך.
שימוש בכלים, במטושים עם צמר גפן, בחומרים ממסים (כולל אלכוהול) וכדומה שלא אושרו עלול להזיק ליחידת החיתוך, לקצר את משך השימוש בה או לגרום לחסימת יחידת החיתוך.
הטמפרטורה של ראש ההדפסה גבוהה מדי והופעל מצב השהיה כדי לאפשר לו להתקרר.
המדפסת מדפיסה עבודת אצווה גדולה, בדרך כלל עם כמויות הדפסה גדולות.
פעולת ההדפסה תחודש לאחר שראש ההדפסה יתקרר.
טמפרטורת הסביבה במיקום שבו נמצאת המדפסת גבוהה מטווח טמפרטורות ההפעלה שנקבע במפרט. טמפרטורות הסביבה במדפסת יכולות לעתים לעלות אם המדפסת נמצאת במיקום שמקבל אור שמש ישיר.
העבר את המדפסת למיקום אחר או קרר את טמפרטורת הסביבה במיקום שבו המדפסת פועלת.
טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מטמפרטורת הפעולה הנדרשת להדפסה תקינה.
טמפרטורת ראש ההדפסה הגיעה לרמה קריטית או שאירעה תקלה באספקת החשמל.
כבה את המדפסת על ידי לחיצה ממושכת על
POWER
(הפעלה) למשך חמש שניות. המתן עד לכיבוי מוחלט של המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה. אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו, פנה לטכנאי שירות. ראש ההדפסה אינו פריט אותו המפעיל יכול לתקן.
טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מטמפרטורת הפעולה הנדרשת להדפסה תקינה.
טמפרטורת הסביבה במיקום המדפסת נמוכה מטווח טמפרטורת ההפעלה שנקבע במפרט. כבה את המדפסת ולאחר מכן העבר את המדפסת למיקום חם יותר והמתן עד שהיא תתחמם באופן טבעי. שינויי טמפרטורה מהירים מדי עשויים לגרום להתעבות של לחות בתוך המדפסת ועליה.
קיימת תקלה בתרמיסטור של ראש ההדפסה. כבה את המדפסת על ידי לחיצה ממושכת על
POWER
(הפעלה) למשך חמש שניות. המתן עד לכיבוי מוחלט של המדפסת והפעל אותה. אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו, פנה לטכנאי שירות.
לא ניתן לאחסן נתונים במדפסת במיקום הזיכרון שצוין.
קיימים ארבעה סוגים של זיכרון אחסון: גרפיקה, תבניות, מפת סיביות וגופן.
אין מספיק זיכרון לביצוע הפונקציה שצוינה בשורה השנייה של הודעת השגיאה.
 • פנה חלק מזיכרון המדפסת על-ידי שינוי תבנית המדבקה או פרמטרי ההדפסה כדי שאזור ההדפסה יהיה קטן יותר.
 • הסר גרפיקה, גופנים או תבניות שאינם נמצאים בשימוש.
 • ודא שהנתונים אינם נשלחים להתקן שאינו מותקן או שאינו זמין.