פתרון בעיות תקשורת
פתרון בעיות תקשורת

פתרון בעיות תקשורת

השתמש במידע זה כדי לזהות בעיות בתקשורת ואת הסיבות האפשריות להן, ולנסות את הפתרונות המומלצים.
הבעיה
סיבות אפשריות ופתרונות
התקנת מדפסת בחיבור USB נכשלה לאחר חיבור המדפסת, לפני התקנת מנהל ההתקן של המדפסת.
המדפסת מחוברת למחשב Windows דרך USB, אך היא לא מזוהה כהלכה על ידי המערכת. מדפסת המוקצית ל-Windows שלא הוקצתה כהלכה לא יכולה להדפיס הדפסת בדיקה של Windows מהמחשב הנבחר המחובר ל-USB.
כבל ה-USB חובר לפני שמנהלי ההתקן הנכונים של המדפסת הותקנו מראש. Windows התקין את מנהל התקן המדפסת הכללי של Windows.
כדי לפתור את הבעיה:
 1. נתק את כבל ה-USB של המדפסת ממחשב Windows.
 2. השתמש בסרגל החיפוש של Windows כדי לחפש ולפתוח את
  Control Panel
  (לוח הבקרה) >
  Devices and Printers
  (התקנים ומדפסות).
  מדפסת Zebra מוצגת תחת הכותרת Unspecified (לא צוין). מדפסות Zebra מציגות ZTC כקידומת כדי לזהות אותן בקלות.
 3. לחץ על סמל מדפסת Zebra כלשהו המוצג תחת Unspecified (לא צוין) ומחק אותו.
 4. אם לא טענת קודם לכן את מנהל התקן המדפסת העדכני של Windows, טען אותו כעת. ראה התקנת מנהלי התקן המדפסת ב-Windows כדי להוסיף את מנהלי ההתקן הנכונים למערכת.
 5. חבר את כבל ה-USB של המדפסת למחשב Windows.
כעת יש להוסיף את מדפסת Zebra למקטע Printers (מדפסות) בחלון Devices and Printers (התקנים ומדפסות).
משימת מדבקה נשלחה למדפסת, אבל נתונים לא הועברו למדפסת.
תבנית מדבקה נשלחה למדפסת אך היא לא זוהתה. נורית חיווי הנתונים ( ) לא מהבהבת.
פרמטרי התקשורת שגויים. בדוק את הגדרות התקשורת של התוכנה או מנהל התקן ההדפסה (אם רלוונטי).
אם נעשה שימוש בחיבור יציאה טורית, בדוק את פרוטוקול לחיצת היד של המדפסת ואת הגדרות היציאה הטורית. ההגדרה בשימוש חייבת להיות תואמת להגדרות המחשב המארח. ראה ממשק טורי לקבלת מידע על הגדרות ברירת המחדל של היציאה הטורית של המדפסת.
הכבל הטורי בו אתה מנסה להשתמש אינו כבל DTE או DCE סטנדרטי, הוא פגום, או ארוך מדי בהשוואה למפרטי יציאות טוריות RS-232. ראה ממשק יציאה טורית לקבלת פרטים.
משימת מדבקה נשלחה. המדפסת מדלגת על מדבקות או מדפיסה תוכן פגום.
תבנית מדבקה נשלחה למדפסת. מודפסות מספר מדבקות, אך המדפסת מדלגת, מאבדת, אינה מכוונת היטב או מעוותת את התמונה שעל המדבקה.
הגדרות התקשורת הטורית שגויות. בדוק את הגדרות התקשורת של התוכנה או מנהל התקן ההדפסה (אם רלוונטי). ודא שהגדרות בקרת הזרימה והגדרות לחיצת יד אחרות של היציאה הטורית תואמות לאלה של המחשב המארח.
משימת מדבקה נשלחה, הנתונים עוברים, אבל יש בעיות הדפסה.
תבנית מדבקה נשלחה למדפסת. מודפסות מספר מדבקות, אך המדפסת מדלגת, מאבדת, אינה מכוונת היטב או מעוותת את התמונה שעל המדבקה.
תו הקידומת והתו המפריד שמוגדרים במדפסת אינם תואמים לאלו של תבנית המדבקה.
אמת את תו הקידומת של תכנות ZPL ‏(
COMMAND CHAR
) ואת תו המפריד (
DELIM./CHAR
). ראה הפניה מקושרת בין הגדרות תצורה ופקודות.
נשלחים נתונים שגויים למדפסת.
בדוק את הגדרות התקשורת של המחשב. ודא שהן תואמות להגדרות המדפסת.
נשלחים נתונים שגויים למדפסת.
בדוק את תבנית המדבקה. עיין ב-ZPL Programming Guide (מדריך תכנות ZPL) לקבלת פרטים על תכנות המדפסת. לקבלת קישורים למדריכים, ראה אודות מדריך זה.