פתרון בעיות שונות
פתרון בעיות שונות

פתרון בעיות שונות

השתמש במידע זה כדי לזהות בעיות שונות במדפסת ולפתור אותן.
הבעיה
סיבות אפשריות ופתרונות
ההגדרות אבדו או שהמערכת מתעלמת מהן.
פרמטרים מסוימים לא הוגדרו כהלכה. ייתכן שהגדרות המדפסת השתנו, אבל לא נשמרו (לדוגמה, פקודת ה-ZPL‏
^JU
לא שימשה לשמירת התצורה לפני כיבוי המדפסת).
הפסק את פעולת המדפסת והפעל אותה כדי לוודא שההגדרות נשמרו.
קיימות שגיאות תחביר בפקודות תבנית או טופס המדבקה או בפקודות שנשלחו ישירות למדפסת או שהשימוש בהן שגוי.
 • פקודת קושחה הפסיקה את היכולת לשנות את הפרמטר, או
 • פקודת קושחה החזירה את הפרמטר להגדרת ברירת המחדל.
עיין ב-ZPL Programming Guide (מדריך למתכנת של ZPL) כדי לוודא ולהשתמש בפקודות ובתחביר הנכונים. קישורים למיקום של מדריך זה נמצאים באודות מדריך זה.
תו הקידומת והתו המפריד שמוגדרים במדפסת אינם תואמים לאלו של תבנית המדבקה.
ודא שהגדרות התכנות של ZPL בהגדרות תחת Control (בקרה), Command (פקודה) ו-Delimiter (מפריד) נכונות לסביבה של תוכנת המערכת שלך.
הדפס דוח תצורה או השתמש בתפריט Language (שפה) בצג המדפסת (אם קיים) לקבלת שלושה פריטי תפריט אלה והשווה אותם לפקודות בתבנית המדבקה או בטופס שאתה מנסה להדפיס. ראה את בדיקת הדפסה עם דוח התצורה, את תפריט LANGUAGE (שפה) ואת תצורת ZPL.
ייתכן שיש תקלה ב-Main Logic Board‏ (MLB) (לוח לוגיקה ראשי). הקושחה נפגמה או יש לטפל ב-MLB.
 • אפס את המדפסת לברירות המחדל של היצרן. השתמש ב-Zebra Setup Utilities (תוכנית שירות להתקנה של Zebra) ובחר
  Open Printer Tools (פתיחת כלי מדפסת)
  Action (פעולה)
  Load printer defaults (טעינת ברירות מחדל של המדפסת)
  .
 • טען מחדש את קושחת המדפסת. ראה עדכון קושחת המדפסת.
אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו, פנה לטכנאי שירות. ה-MLB אינו פריט אותו המשתמש יכול לתקן.
המדפסת מתייחסת למדבקות לא רציפות כאל מדבקות רציפות.
תבנית מדבקה לא-רציפה עם מדיה תואמת הטעונה במדפסת נשלחה למדפסת אבל מודפסת כמדיה רציפה.
המדפסת לא כוילה למדיה הנמצאת בשימוש, או שהמדפסת מוגדרת עבור מדיה רציפה.
הגדר את המדפסת לסוג המדיה הנכון (מרווח/חריץ, רציף או סימון) וכייל את המדפסת באמצעות הפעלת SmartCal Media Calibration (כיול מדיה של SmartCal), בעת הצורך השתמש בכיול ידני של מדיה עבור סוגי מדיה הקשים לכיול.
עבור מדפסות מדגם ZD620 עם הצג, ראה MEDIA TYPE (סוג מדיה) בתפריט Settings (הגדרות) כדי לבדוק ולהגדיר את סוג המדיה עבור המדיה שבה אתה משתמש. ראה תפריט Settings (הגדרות).
המדפסת ננעלת
כל נוריות החיווי דולקות והמדפסת ננעלת, או שהמדפסת ננעלת במהלך הפעלה מחדש.
ייתכן שזיכרון המדפסת נפגם.
נסה את הפתרונות הבאים:
 • אפס את המדפסת לברירות המחדל של היצרן. ב-Zebra Setup Utilities (תוכנית שירות להתקנה של Zebra) בחר
  Open Printer Tools (פתיחת כלי מדפסת)
  Action (פעולה)
  Load printer defaults (טעינת ברירות מחדל של המדפסת)
  . ראה Load Defaults (טעינת ברירות מחדל) בתפריט Tools (כלים). ראה תפריט Tools (כלים).
 • טען מחדש את קושחת המדפסת. ראה עדכון קושחת המדפסת.
 • אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו, פנה לטכנאי שירות. מדפסת אינו פריט אותו המשתמש יכול לתקן.
 • אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו, פנה לטכנאי שירות. זהו אינו פריט אותו המשתמש יכול לתקן.
תקלות מחסנית סרט שגויות
האזהרה
Ribbon Out
(הסרט נגמר) מוצגת, אך מחסנית סרט מותקנת, או שמוצגת השגיאה Ribbon Cartridge Authentication (אימות מחסנית סרט), אך מותקנת מחסנית סרט מקורית של Zebra והיא לא עבר חידוש או שינוי.
ייתכן שפיני המגע של חיישן מחסנית הסרט או מגעי השבב החכם של מחסנית הסרט מלוכלכים או שהשבב ניזוק.
 • אם נראה שהשבב החכם של מחסנית הסרט הזדהם, נקה אותו בעזרת אלכוהול ומטוש כותנה שהורטב קלות. אם זה לא עוזר, נסה מחסנית אחרת.
 • נקה את פיני המגעים של חיישן מחסנית הסרט. ראה ניקוי החיישן – מחצית עליונה של מחסנית הסרט ל-ZD420.
 • טען מחדש את קושחת המדפסת. ראה עדכון קושחת המדפסת.
 • אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו, פנה לטכנאי שירות. חיישן מחסנית הסרט אינו פריט אותו המשתמש יכול לתקן.
הסוללה מציגה נורית חיווי אדומה, המציינת תקלה
הסוללה הגיעה לסוף אורך החיים השימושי שלה או קיימת תקלת רכיב כללית.
החלף את הסוללה.
הסוללה חמה או קרה מדי.
 • הסר את הסוללה מהמדפסת ובדוק את מצב הטעינה על-ידי טעינת הסוללה.
 • אפשר לסוללה להתקרר או להתחמם לטמפרטורת הסביבה ובדוק שוב את טעינת הסוללה.
 • אם הבעיה אינה במצב טעינת הסוללה או בטמפרטורה, החלף את הסוללה.