פתרון בעיות הדפסה
פתרון בעיות הדפסה

פתרון בעיות הדפסה

השתמש במידע זה כדי לזהות בעיות בהדפסה או באיכות ההדפסה, את הסיבות האפשריות ואת הפתרונות המומלצים.
הבעיה
סיבות אפשריות ופתרונות
התמונה המודפסת לא נראית טוב.
המדפסת עשויה להיות מוגדרת לערכי רמת שחור ו/או מהירות הדפסה שגויים.
בצע בדיקת איכות הדפסה (בדיקה עצמית עם הלחצן FEED (הזנה)) כדי לקבוע את ערכי רמת השחור והמהירות האידאליים לשימוש שלך.
הקפד לא לקבוע את מהירות ההדפסה למהירות הגבוהה מהמהירות הנקובה המרבית שקבע היצרן עבור מדיית ההדפסה.
ראש ההדפסה עשוי להיות מלוכלך.
נקה את ראש ההדפסה. ראה ניקוי ראש ההדפסה.
גליל ההדפסה מלוכלך או פגום.
נקה או החלף את הגליל. ראה ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה.
ראש ההדפסה שחוק או פגום.
החלף את ראש ההדפסה. ראה החלפת ראש ההדפסה.
לאחר הדפסה בהעברה תרמית, ההדפסה נראית מטושטשת, כוללת סימוני מריחות, או שחסרים בה קטעים ללא תבנית מסוימת.
ייתכן שחומר ההדפסה (שעווה, שעווה-שרף או שרף) אינו תואם לחומר (נייר, ציפוי מדיה או סינתטי) שבו נעשה שימוש.
קבע את המדפסת למהירות שאינה גבוהה ממהירות ההדפסה המרבית המומלצת של מחסנית הסרט. ראה פקודות לתכנות מחסנית סרט לקריאת מאפייני המחסנית.
ייתכן שספק הכוח הלא נכון נמצא בשימוש.
ודא שאתה משתמש בספק הכוח שסופק עם המדפסת.
אין הדפסה על המדבקה.
ייתכן שהמדיה אינה מדיה להדפסה תרמית ישירה (והיא מדיה תרמית עבור מדפסות להעברה תרמית).
טען את המדיה הנכונה עבור סוג המדפסת שלך. ראה קביעת סוגי מדיה תרמית כדי לקבוע את סוג המדיה.
המדיה הוטענה שלא כהלכה. משטח ההדפסה של המדיה חייב לפנות כלפי מעלה, לעבר ראש ההדפסה. ראה הכנה להדפסה וטעינת מדיה.
המדבקות מעוותות מבחינת הגודל, או שמיקום ההתחלה של אזור ההדפסה משתנה, או שהתמונה המודפסת מדלגת בין מדבקות (רישום פגום).
המדיה נטענה באופן שגוי או חיישן המדיה הזחיח לא נקבע כהלכה. ודא שהחיישן נקבע ומוקם כהלכה בהתאם לסוג המדיה ומיקום החישה. ראה טעינת מדיה, קביעת חישת מדיה לפי סוג המדיה, וכוונון החיישן הזחיח לחישת מערך (מרווח).
חיישני המדיה אינם מכוילים לאורך המדיה, למאפיינים הפיזיים או לסוג החישה (מרווח/מערך, רציף או סימון). ראה הפעלת SmartCal Media Calibration (כיול מדיה של SmartCal). אם המדפסת עדיין מדלגת על מדבקות, נסה לבצע כיול ידני של מדיה.
גליל ההדפסה (ההנעה) מחליק או פגום. נקה או החלף את הגליל. ראה ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה.
למדפסת עשויות להיות בעיות תקשורת עם הכבלים או הגדרות תקשורת. ראה פתרון בעיות תקשורת.