מארח USB
מארח USB

מארח USB

יציאת מארח USB מאפשרת לך לחבר התקני USB, כגון מקלדת, סורק או כונן הבזק (זיכרון) מסוג USB, אל המדפסת.