תרגיל 2: הדפסת תבנית מדבקה מכונן הבזק מסוג USB
תרגיל 2: הדפסת תבנית מדבקה מכונן הבזק מסוג USB

תרגיל 2: הדפסת תבנית מדבקה מכונן הבזק מסוג USB

האפשרות Print USB File (הדפסת קובץ מ-USB) מאפשרת לך להדפיס קבצים מהתקן USB בעל נפח אחסון גבוה, כגון כונן הבזק מסוג USB. הקבצים חייבים להיות ניתנים להדפסה (‎.ZPL ו-‎.XML) ועליהם להיות ממוקמים ברמת הבסיס, לא בתוך הספרייה.
 1. העתק את הקבצים הבאים לכונן ההבזק מסוג USB:
  • קובץ 4:
   USBSTOREDFILE.ZPL
  • קובץ 5:
   VLS_BONKGRF.ZPL
  • קובץ 6:
   VLS_EIFFEL.ZPL
 2. הכנס את כונן ההבזק מסוג USB ליציאת מארח USB בחזית המדפסת.
 3. בממשק המשתמש של המדפסת בצג ה-LCD, לחץ על
  LEFT SELECT
  (לחצן הבחירה השמאלי שנמצא מתחת לסמל Home) כדי לגשת לתפריט הבית של המדפסת.
 4. השתמש בלחצני ה-
  ARROW
  (חצים) כדי לגלול בתפריט ה-Tools (כלים), לאחר מכן לחץ על
  SELECT
  (בחירה - סימן ביקורת)
 5. השתמש בלחצני ה-
  ARROW
  (חצים) כדי לגלול אל
  PRINT USB FILE
  .
  המדפסת תטען את כל קובצי ההפעלה ותעבד אותם. יוצגו הקבצים הזמינים. האפשרות
  SELECT ALL
  (בחירה בכול) זמינה כדי להדפיס את כל הקבצים בכונן ההבזק מסוג USB.
 6. במידת הצורך, השתמש במקשי החצים מעלה ומטה כדי לבחור את
  USBSTOREDFILE.zpl
  .
 7. לחץ על
  RIGHT SELECT
  (לחצן הבחירה הימני) כדי לבחור את
  PRINT
  .
  המדבקה תודפס.