תרגיל 4: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות מקלדת USB והדפסת מדבקה
תרגיל 4: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות מקלדת USB והדפסת מדבקה

תרגיל 4: הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות מקלדת USB והדפסת מדבקה

התכונה Print Station (תחנת הדפסה) מאפשרת לך להשתמש בהתקן ממשק אנוש (HID) בחיבור USB, כגון מקלדת או סורק ברקודים, כדי להזין נתוני שדה
^FN
בקובץ תבנית ‎
*.ZPL
.
 1. לאחר ביצוע התרגיל הקודם, חבר מקלדת בחיבור USB ליציאת מארח USB בקדמת המדפסת.
 2. השתמש בלחצני ה-
  ARROW
  (חצים) כדי לגלול לתפריט Tools (כלים) () ולחץ על
  OK
  (אישור).
 3. השתמש בלחצני ה-
  ARROW
  (חצים) כדי לגלול אל PRINT STATION (תחנת הדפסה).
  המדפסת תטען את כל קובצי ההפעלה ותעבד אותם. יוצגו הקבצים הזמינים.
 4. השתמש ב-
  UP ARROW
  (חץ למעלה) או ב-
  DOWN ARROW
  (חץ למטה) לפי הצורך כדי לבחור את
  KEYBOARDINPUT.ZPL
  .
 5. לחץ על
  RIGHT SELECT
  (לחצן הבחירה הימני) כדי לבחור באפשרות SELECT (בחר).
  המדפסת תיגש לקובץ ותנחה אותך להזין מידע בשדות
  ^FN
  בקובץ. במקרה זה, היא תנחה אותך להזין את שמך.
 6. באמצעות המקלדת החיצונית, הקלד את שמך והקש על
  ENTER
  .
  המדפסת תנחה אותך להזין את מספר המדבקות להדפסה.
 7. באמצעות המקלדת החיצונית, ציין את כמות המדבקות הרצויה והקש על
  ENTER
  .
  יודפס מספר המדבקות שצוין, כאשר שמך מופיע בשדות המתאימים.