תצורת ZPL
תצורת ZPL

תצורת ZPL

פרק זה מספק סקירה של ניהול תצורת המדפסת, דוח מצב התצורה ותדפיסי המדפסת והזיכרון.