ניהול התצורה של מדפסת ZPL
ניהול התצורה של מדפסת ZPL

ניהול התצורה של מדפסת ZPL

מדפסת ZPL מתוכננת לאפשר לך לשנות את הגדרות המדפסת באופן דינמי להדפסה מהירה של המדבקה הראשונה. פרמטרי המדפסת שניתנים לשמירה יישמרו לשימושן של תבניות עתידיות. הגדרות אלו יישארו בתוקף עד להחלפה באמצעות פקודות עוקבות, איפוס המדפסת, הפעלה מחדש של המדפסת, או בעת שחזור פרמטר שיש לו ברירת מחדל של המפעל או על-ידי איפוס המדפסת להגדרות ברירת המחדל של המפעל.
הפקודה Configuration Update (עדכון תצורה)
^JU
של ZPL שומרת את תצורות המדפסת ומשחזרת אותן כדי להפעיל (או לאתחל) את המדפסת בהגדרות שנקבעו מראש.
  • כדי לשמור את ההגדרות לאחר הפעלה מחדש או איפוס של המדפסת, ניתן לשלוח פקודת
    ^JUS
    אל המדפסת כדי לשמור את כל ההגדרות המתמידות הנוכחיות.
  • הערכים מאוחזרים באמצעות פקודת
    ^JUR
    לשחזור הערכים האחרונים שנשמרו במדפסת.
ZPL מאחסנת את כל הפרמטרים בבת-אחת באמצעות הפקודה היחידה המוזכרת לעיל. שפת התכנות מדור קודם של EPL (בה תומכת המדפסת הזו) משנה ושומרת פקודות בודדות מיד. רוב הגדרות המדפסת משותפות בין ZPL ו-EPL. לדוגמה, שינוי הגדרת המהירות באמצעות EPL ישנה גם את המהירות שנקבעה לפעולות ZPL. הגדרת ה-EPL ששונתה תישמר גם אם המדפסת תאופס או תופעל מחדש בשפה אחרת של המדפסת.
דוח תצורת מדפסת זמין לעיונך כאסמכתא. הוא מפרט פרמטרי תפעול, הגדרות חיישן ומצב מדפסת, וניתן להדפיסו כמתואר בבדיקת הדפסה עם דוח התצורה. Zebra Setup Utilities (תוכנית שירות להתקנה של Zebra) ומנהל ההתקן ZebraDesigner Windows מדפיסים גם הם את הדוח הזה ודוחות מדפסת אחרים כדי לעזור לך לנהל את המדפסת.