תכנות ZPL לניהול זיכרון
תכנות ZPL לניהול זיכרון

תכנות ZPL לניהול זיכרון

לשפת התכנות ZPL יש מיקומי זיכרון מדפסת שונים המשמשים להפעלת המדפסת, הרכבת תמונת ההדפסה, ואחסון תבניות (טפסים), גרפיקה, גופנים והגדרות תצורה.
 • ZPL מתייחסת לתבניות (טפסים), גופנים וגרפיקה כמו אל קבצים. היא מתייחסת למיקומים בזיכרון כאילו היו כונני דיסקים בסביבת מערכת ההפעלה DOS.
  • Memory Object Naming (מתן שמות לאובייקט זיכרון) תומך בעד 16 תווים אלפאנומריים, שאחריהם סיומת קובץ המורכבת משלושה תווים אלפאנומריים (לדוגמה:
   123456789ABCDEF.TTF
   ).
   מדפסות עם ZPL מדור קודם בעלות קושחה בגרסת V60.13 או גרסאות קודמות יכולות להשתמש רק בתבנית שם קובץ של 8.3, ולא בתבנית שם הקובץ 16.3 הנהוגה היום.
 • מאפשרת להעביר אובייקטים בין מיקומי זיכרון ולמחוק אובייקטים.
 • תומכת בדוחות רשימת קבצים במבנה ספריית DOS כתדפיסים או כדוח מצב להתקן הראשי או למחשב המארח.
 • מאפשרת שימוש בתווים כלליים (
  *
  ) לצורך גישה לקובץ.
פקודות לניהול אובייקטים ודוח מצב של ZPL מפורטות להלן.
פקודה
שם
תיאור
^WD
הדפס מדבקת ספרייה
מדפיסה רשימה של אובייקטים וברקודים וגופנים הנמצאים בזיכרון בכל מיקומי הזיכרון עם כתובת.
~WC
הדפס מדבקת תצורה
מדפיסה (מדבקת) קבלה של מצב תצורה זהה לנוהל הבהוב אחד של לחצן
FEED
(הזנה).
^ID
מחיקת אובייקט
מוחקת אובייקטים מזיכרון המדפסת.
^TO
העבר אובייקט
משמשת להעתקה של אובייקט או קבוצת אובייקטים מאזור זיכרון אחד לאחר.
^CM
שנה ייעוד אות הזיכרון
מקצה מחדש ייעוד אות לאזור זיכרון של המדפסת.
^JB
הפעל זיכרון הבזק
דומה לאתחול הדיסק הקשיח של המחשב – מחיקת כל האובייקטים ממיקומי הזיכרון שהוגדרו
B:
או
E:
.
~JB
אפס זיכרון אופציונלי
דומה לאתחול הדיסק הקשיח של המחשב – מחיקת כל האובייקטים ממיקום הזיכרון
B:
(אופציית היצרן).
~DY
הורד אובייקטים
מורידה ומתקינה מגוון רחב של אובייקטי תכנות שימושיים של המדפסת: גופנים (OpenType ו-TrueType), גרפיקה וסוגי נתונים אחרים של אובייקטים.
השתמש ב-ZebraNet Bridge להורדת גרפיקה וגופנים למדפסת.
~DG
הורד גרפיקה
מורידה ייצוג הקסדצימלי של ASCII לתמונת הגרפיקה. פקודה זו משמשת את ZebraDesigner‎ (יישום יצירת המדבקות) לטיפול בגרפיקה.
^FL
קישור גופנים
מצרפת גופן או גופנים משניים של TrueType לגופן TrueType ראשי לצורך גליפים (תווים).
^LF
פרט קישורי גופנים
מדפיסה רשימה של גופנים מקושרים.
^CW
מזהה גופן
מקצה תו אלפאנומרי יחיד ככינוי לגופן המאוחסן בזיכרון.
לא ניתן להעתיק, לשכפל או לשחזר גופני ZPL מסוימים שהותקנו על ידי היצרן במדפסת על-ידי טעינה מחדש או עדכון של הקושחה.
אם גופני ZPL בעלי רישיון מוגבל אלה יוסרו באמצעות פקודה מפורשת למחיקת אובייקט של ZPL, יהיה צורך לרכוש אותם מחדש או להתקין אותם מחדש באמצעות תוכנית שירות להפעלה ולהתקנה של גופנים. לגופני EPL אין מגבלה כזו.