הפניה מקושרת בין הגדרות תצורה ופקודות
הפניה מקושרת בין הגדרות תצורה ופקודות

הפניה מקושרת בין הגדרות תצורה ופקודות

דוח התצורה של המדפסת, שמוצג למטה, מספק רשימה של רוב הגדרות התצורה שניתן לקבוע באמצעות פקודת ZPL.
הגדרות החיישן המוצגות בתמונה זו, לדוגמה, משמשות למטרות טיפול.
הפניה מקושרת להסברים על דוח תצורה ופקודות ב-ZPL
פקודה
שם הרשימה
ברירת מחדל (או תיאור)
^SD
DARKNESS (רמת שחור)
10.0
DARKNESS SWITCH (מתג ערך שחור)
LOW (נמוך - ברירת מחדל), MEDIUM (בינוני) או HIGH (גבוה)
^PR
PRINT SPEED (מהירות הדפסה)
  • 152 מ"מ/שנ' / ‎6 ips (מקס') - 203‎ dpi
  • 102 מ"מ/שנ' / ‎4 IPS (מקס') - ‎300 dpi
^TA
TEAR OFF (תלישה)
‎+000
^MN
MEDIA TYPE (סוג המדיה)
GAP/NOTCH (מרווח/חריץ)
SENSOR SELECT (בחירת חיישן)
AUTO‏ (
^MNA
- זיהוי אוטומטי)
^MT
PRINT METHOD (שיטת הדפסה)
THERMAL-TRANS (העברה תרמית) או DIRECT-THERMAL (הדפסה תרמית ישירה)
^PW
PRINT WIDTH (רוחב הדפסה)
448 (נקודות ב-‏‎203 dpi‏‎) או 640 (נקודות ב-‏‎300 dpi)
^LL
LABEL LENGTH (אורך מדבקה)
1225 (נקודות) (מתעדכן באופן דינמי במהלך ההדפסה)
^ML
MAXIMUM LENGTH (אורך מרבי)
989 מ"מ (39.0 אינץ')
USB COMM.‎ (תקשורת USB)
(מצב חיבור: מחובר/לא מחובר)
^SCa
BAUD
9600
^SC,b
DATA BITS (סיביות נתונים)
‎8 BITS‏ (8 סיביות)
^SC,,c
PARITY (זוגיות)
NONE (ללא)
^SC,,,,e
HOST HANDSHAKE (לחיצת יד עם מארח)
AUTO (אוטומטי)
^SC,,,,,f
PROTOCOL (פרוטוקול)
NONE (ללא)
— SGD —**
COMMUNICATIONS (תקשורת)
NORMAL MODE (מצב רגיל)
^CT / ~CT
CONTROL CHAR (תו בקרה)
‎<~> 7EH
^CC / ~CC
COMMAND CHAR (תו פקודה)
‎<^> 5EH
^CD / ~CD
DELIM./CHAR (מפריד/תו)
‎<,> 2CH
^SZ
ZPL MODE (מצב ZPL)
ZPL II
— SGD —
COMMAND OVERRIDE (עקיפת פקודה)
אינה נתמכת עם פקודת ZPL. נעשה שימוש בפקודת Set-Get-Do ('הגדרה-קבלה-ביצוע') המתוארת במדריך של ZPL. (ראה device.command_override.xxxxx במדריך התכנות של ZPL.)
INACTIVE (לא פעיל)
^MFa
MEDIA POWER UP (מדיה בהפעלה)
NO MOTION (ללא תנועה)
^MF,b
HEAD CLOSE (סגירת ראש הדפסה)
FEED (הזנה)
~JS
BACKFEED (הזנה לאחור)
DEFAULT (ברירת מחדל)
^LT
LABEL TOP (תחילת מדבקה)
‎+000
^^LS
LEFT POSITION (מיקום שמאלי)
‎+0000
~JD / ~JE
HEXDUMP
NO (לא) (~JE‏)‎
REPRINT MODE (מצב הדפסה מחדש)
DISABLED (מושבת)
מנקודה זו ברשימה Configuration Report (דוח תצורה), התדפיס מפרט את ההגדרות וערכי החיישן שבהם ניתן להשתמש כדי לפתור בעיות בפעולות החיישן והמדיה. אלה לרוב משמשים את צוות התמיכה הטכנית של Zebra לאבחון בעיות במדפסת.
הגדרות התצורה המפורטות כאן מתחדשות בדוח הגדרות התצורה של המדפסת לאחר ערך החיישן TAKE LABEL (הוצאת מדבקה). רשימה זו כוללת פקודות אשר:
  • משמשות ליצירת פרטי מצב, או
  • קשורות למאפייני המדפסת שההגדרות שלה משתנות לעתים רחוקות מברירות המחדל שלה.
הפניה מקושרת להסברים על דוח תצורה ופקודות ב-ZPL
פקודה
שם הרשימה
תיאור
^MP
MODES ENABLED (מצבים מופעלים)
ברירת מחדל: CWF (ראה את הפקודה
^MP
)
MODES DISABLED (מצבים מושבתים)
(לא מוגדרת ברירת מחדל)
^JM
RESOLUTION (רזולוציה)
ברירת מחדל: 448 8/מ"מ (‎203 dpi);‏ 640 8/מ"מ (‎300 dpi)
FIRMWARE (קושחה)
מוצגת גרסת הקושחה של ZPL
XML SCHEMA (סכמת XML)
1.3
HARDWARE ID (מזהה חומרה)
מוצגת גרסת בלוק האתחול של הקושחה
LINK-OS VERSION (גרסת LINK-OS)
CONFIGURATION (תצורה)
CUSTOMIZED (מותאם אישית - לאחר שימוש ראשון)
RAM
‎2104k........‎ R:‎
ONBOARD FLASH (זיכרון הבזק בלוח)
6144k.........E:‎
^MU
FORMAT CONVERT (המרת תבנית)
NONE (ללא)
RTC DATE (תאריך RTC)
יוצג התאריך
RTC TIME (שעת RTC)
תוצג השעה
^JI / ~JI
ZBI
DISABLED (מושבת - נדרש מפתח להפעלה)
ZBI VERSION (גרסת ZBI)
2.1 (מוצג אם מותקנת)
ZBI STATUS (מצב ZBI)
READY (מוכן)
^JH
^MA
~RO
LAST CLEANED (ניקוי אחרון)
X,XXX IN
HEAD USAGE (שימוש בראש הדפסה)
X,XXX IN
TOTAL USAGE (שימוש כולל)
X,XXX IN
RESET CNTR1 (איפוס CNTR1)
X,XXX IN
RESET CNTR2 (איפוס CNTR2)
X,XXX IN
NONRESET CNTR0 (1, 2)‎‏ (CMTR0 לא מתאפס)
X,XXX IN
RESET CNTR1 (איפוס CNTR1)
X,XXX IN
RESET CNTR2 (איפוס CNTR2)
X,XXX IN
NONRESET CNTR0 (1, 2)‎‏ (CMTR0 לא מתאפס)
X,XXX IN
RESET CNTR1 (איפוס CNTR1)
X,XXX IN
RESET CNTR2 (איפוס CNTR2)
X,XXX IN
SLOT1 (חריץ 1)
ריק / טורי / קווי
MASS STORAGE COUNT (ספירת אחסון מסיבי)
‎0‎
HID COUNT (ספירת התקני HID)
‎0‎
USB HOST LOCK OUT (נעילת מארח של USB)
מופעל / כבוי
SERIAL NUMBER (מספר סידורי)
XXXXXXXXXXX
^JH
EARLY WARNING (אזהרה מקדימה)
MAINT.‎ OFF (תחזוקה כבויה)
המדפסת יכולה להגדיר פקודה או קבוצת פקודות בנקודת זמן אחת עבור כל הקבלות או המדבקות שיודפסו אחרי אותה נקודת זמן. הגדרות אלו נשארות בתוקף עד אשר:
  • הן מוחלפות על ידי פקודות עוקבות
  • המדפסת עוברת איפוס, או
  • שחזרת את המדפסת לברירות המחדל של היצרן.