c-gk420d-ug-Getting-Started
הכנות להפעלה

הכנות להפעלה

פרק זה מתאר כיצד להתקין את המדפסת בפעם הראשונה, להשתמש בנוהלי ההפעלה הנפוצים ביותר לטעינת המדיה, ולהדפיס את המדבקה הראשונה.