c-gk420d-ug-Media-Sensing
חישת מדיה

חישת מדיה

למדפסת מסדרה G-Series יש יכולת חישת מדיה אוטומטית.
המדפסת תוכננה לבדוק ולכוונן ברציפות את חישת אורך המדיה, כדי לאתר שינויים קטנים. לאחר תחילת ההדפסה או הזנה של מדיה, המדפסת בודקת ומכווננת ברציפות את חישת המדיה כדי לבצע התאמות לשינויים קלים בפרמטרים של המדיה - החל מהבדלים בין מדבקות בגליל ועד לשינויים בין גלילי מדיה. בעת התחלת עבודת הדפסה או הזנת מדיה, אם אורך המדיה הצפויה או אורך המרווח בין המדבקות עולה על טווח השינוי הקביל, המדפסת תיזום באופן אוטומטי כיול אורך מדיה. במדפסות מסדרה G-Series, חישת המדיה האוטומטית תפעל באופן זהה עבור פעולות מדפסת המשתמשות בתבניות מדבקות ובתכנות של EPL ו-ZPL.
אם המדפסת אינה מזהה מדבקות או סימונים שחורים (או חריצים במקרה של חישת קו שחור) לאחר הזנת מדיה באורך מדבקה מקסימלי של 1 מטר (39 אינץ'), המדפסת תעבור למצב מדיה רציפה (קבלה). המדפסת תשמור על הגדרות אלו עד שישונו על-ידי תוכנה, תכנות או כיול ידני למדיה אחרת.
יש אפשרות להגדיר את המדפסת לכיול מדיה קצר לאחר הדלקת המדפסת, או בעת סגירת המדפסת כשהיא דולקת. המדפסת תזין מספר מדבקות בעת הכיול.
ניתן לאמת את הגדרות המדיה של המדפסת על-ידי הדפסת מדבקת Printer Configuration (תצורת מדפסת). לקבלת פרטים נוספים, ראה הדפסת מדבקת בדיקה (תצורת מדפסת).
ניתן לקצר את המרחק המרבי שהזיהוי והחישה האוטומטיים של סוג המדיה יכולים לבדוק באמצעות הפקודה Maximum Label Length (
^ML
)‎ (אורך מדבקה מרבי) ב-ZPL. מומלץ להגדיר מרחק של לא פחות מפי שתיים אורכה של המדבקה הארוכה ביותר שתודפס. אם ממדיה של המדבקה הגדולה ביותר שתודפס הם 4 על 6 אינץ', אזי ניתן לקצר את מרחק זיהוי אורך המדבקה (המדיה) המרבי מערך ברירת המחדל, שהוא 39 אינץ', לערך של 12 אינץ'.
אם המדפסת מתקשה בזיהוי אוטומטי של סוג המדיה ובכיול האוטומטי, עיין בנושא Manual Calibration (כיול ידני) כדי לבצע כיול נרחב. כיול זה כולל גרף מודפס של פעולת החיישן עבור המדיה שלך. שיטה זו הופכת את יכולת חישת המדיה האוטומטית של המדפסת ללא זמינה עד שפרמטרי ברירת המחדל של המדפסת יאופסו לברירות המחדל שהגדיר היצרן,באמצעות מצב ארבעה הבהובים של הלחצן Feed (הזנה). לקבלת פרטים נוספים, ראה מצבי הלחצן Feed (הזנה).
ניתן לשנות, להפעיל או להפסיק את כיול המדיה האוטומטי לפי צרכיך. תנאי משימות הדפסה מסוימים מחייבים את המדפסת להשתמש בכל המדיה שבגליל. בשני מצבי המדיה האוטומטיים - הפעלה כשיש מדיה טעונה וסגירת המדפסת כשהיא דולקת - ניתן לשלוט בנפרד באמצעות פקודת הזנת המדיה,
^MF
, ב-ZPL. פעולת ההזנה הנדונה במדריך למתכנתים של ZPL בנוגע לפקודה
‎^MF
מתייחסת בעיקר לחישה וכיול אוטומטיים של המדיה. כיול המדיה האוטומטי השולט בכיול המדיה הדינמי (ממדבקה למדבקה) מבוצע באמצעות הפקודה
‎^XS
. אם נעשה שימוש במספר סוגי מדיה השונים אלה מאלה מבחינת האורך, החומר או שיטות הזיהוי (רשת/מרווח, סימון שחור, חריצים או רציף), אין לשנות הגדרות אלה.
ניתן למקד את תהליך הכיול והזיהוי של המדיה כך שיותאם לסוג המדיה שנטען במדפסת. הגדר את סוג המדיה באמצעות פקודת מעקב המדיה (
^MN
) של ZPL. לעתים, בהדפסה עם סימונים שחורים, המדפסת עשויה לזהות מדיה שהודפסה מראש כמרווח בין מדבקות או כנייר המגן של המדבקות. אם הוגדר הפרמטר
‎^MN
למדיה הרציפה, אזי ההדפסה לא תבצע כיול אוטומטי. הפקודה
‎^MN
כוללת גם פרמטר כיול אוטומטי (
‎^MNA
) להחזרת המדפסת להגדרת ברירת המחדל, כדי לזהות את כל סוגי המדיה באופן אוטומטי.