מצבי הלחצן FEED (הזנה) - Power OFF (כיבוי)
מצבי הלחצן FEED (הזנה) - Power OFF (כיבוי)

מצבי הלחצן FEED (הזנה) - Power OFF (כיבוי)

זוהי השנייה מבין שתי ערכות הפונקציות המתקדמות של הלחצן
FEED
(הזנה). (האחרת היא מצב הלחצן
FEED
(הזנה) – Power ON (הדלקה). רא). אם תבחין בשינויים במצב ובצבע של נורית החיווי STATUS (מצב) — ובמיוחד בדפוסים של שינויים אלה — תוכל להשתמש במצבי ה-Power OFF (כיבוי) כדי לעדכן את המדפסת ולפתור בעיות בה.
כדי לגשת לאפשרויות ההפעלה המתקדמות של Power OFF (כיבוי), ודא שהמדפסת דולקת ושגליל מדיה טעון בה. לאחר מכן פעל בהתאם להוראות הבאות:
כדי...
החזק את הלחצן
FEED
(הזנה) לחוץ ופעל בהתאם להוראות הבאות:
תוצאה
כניסה למצב הורדה כפויה...
המתן עד שנורית החיווי STATUS (מצב) תאיר בכתום ואדום לסירוגין, ולאחר מכן שחרר את הלחיצה על הלחצן
FEED
(הזנה).
המתנה
העברת נתונים
הפעלת המדפסת
מוכן - הקושחה עודכנה
המדפסת ממתינה לנתונים כדי להתחיל בהורדת קובץ קושחת המדפסת.
ניתן להגדיר את קושחת המדפסת לכיול המדיה המותקנת ולהדפסת דוח תצורה.
אתחל את המדפסת במצב רגיל..
המשך להחזיק את הלחצן
FEED
(הזנה) לחוץ למשך שלוש שניות, ושחרר את הלחצן כשצבעה של נורית החיווי STATUS (מצב) משתנה לכתום.
הפעלת המדפסת
מוכן
המדפסת מאותחלת כרגיל.
כניסה למצב אבחון נתונים...
המשך להחזיק את הלחצן
FEED
(הזנה) למשך שלוש שניות לפחות לפני שתשחרר אותו.
המדפסת תאותחל ותיכנס למצב אבחון (Hex Data Dump), ותדפיס את הפרטים הבאים:
*********************** * Entering Diag Mode * ***********************
כדי לחזור למצב הפעלה רגילה...
שתי שניות או יותר אחרי היציאה ממצב אבחון נתונים (כפי שנדון לעיל), שחרר את הלחצן
FEED
(הזנה).
לחלופין, אחרי שנורית החיווי STATUS (מצב) תשנה את צבעה לירוק, החזק את הלחצן
FEED
(הזנה) לחוץ למשך חמש שניות או יותר.
המדפסת תחזור למצב הפעלה רגילה.