מצבי הלחצן FEED (הזנה) - Power ON (הדלקה)
מצבי הלחצן FEED (הזנה) - Power ON (הדלקה)

מצבי הלחצן FEED (הזנה) - Power ON (הדלקה)

זוהי הראשונה מבין שתי ערכות הפונקציות המתקדמות הזמינות דרך הלחצן
FEED
(הזנה). (האחרת היא מצב הלחצן
FEED
(הזנה) – Power OFF (כיבוי). ). אם תבחין בשינויים במצב ובצבע של נורית החיווי STATUS (מצב) — ובמיוחד בדפוסים של שינויים אלה — תוכל לגשת למספר מצבי Power ON (הדלקה) כדי להגדיר ולקבוע את תצורת המדפסת.
כדי לגשת למצבי ההפעלה המתקדמת של Power ON (הדלקה), ודא שהמדפסת דולקת ומוכנה להדפסה (נורית החיווי STATUS (מצב) מאירה באור ירוק). לאחר מכן פעל בהתאם להוראות הבאות:
כדי...
החזק את הלחצן
FEED
(הזנה) לחוץ למשך שתי שניות, ומיד לאחר מכן שחרר אותו ופעל בהתאם להוראות הבאות:
תוצאה
הדפס דוח תצורה...
המתן עד שנורית החיווי STATUS (מצב) תהבהב פעם אחת, ולאחר מכן שחרר את הלחיצה על הלחצן
FEED
(הזנה).
המדפסת מדפיסה דוח תצורה ויוצאת מהמצב המתקדם.
כייל את המדיה המותקנת (מדבקות, נייר, תגיות וכו') באמצעות פעולת השירות SmartCal והגדר את פרמטרי חישת-המדיה...
השאר את הלחצן
FEED
לחוץ עד שנורית החיווי STATUS (מצב) תהבהב פעמיים, ולאחר מכן שחרר את הלחצן.
המדפסת תתחיל למדוד את המדיה, תגדיר את המיקום ההתחלתי של המדיה ותצא מהמצב המתקדם.
אפס את המדפסת להגדרות ברירת המחדל שקבע היצרן...
השאר את הלחצן
FEED
לחוץ עד שנורית החיווי STATUS (מצב) תהבהב שלוש פעמים, ולאחר מכן שחרר את הלחצן.
המדפסת תאופס להגדרות ברירת המחדל של היצרן (אותה תוצאה שתתקבל לאחר השימוש בפקודה
^JUN
של ZPL) ותצא מהמצב המתקדם.
החזר את המדפסת למצב הפעלה רגילה...
שחרר את הלחצן
FEED
(הזנה) שתי שניות או יותר לאחר רצף ההבהוב השלישי.
המדפסת תצא מהמצב המתקדם ותחזוק למצב הפעלה רגילה.