לחצן ההפעלה
לחצן ההפעלה

לחצן ההפעלה

לחצן זה מדליק ומכבה את המדפסת.
הדלקה
לחץ על הלחצן
Power
(הפעלה) לחיצה אחת שאורכה פחות משתי שניות.
  • המדפסת תידלק.
  • נורית החיווי STATUS (מצב) תאיר בכתום בזמן שהמדפסת תבצע אבחון עצמי, בדיקות תצורה, ואינטגרציה של הרכיבים האופציונליים. פעולה זו תימשך מספר שניות.
  • נורית החיווי STATUS (מצב) תאיר בירוק קבוע — או תהבהב בירוק — כדי לציין שהמדפסת מוכנה לבצע פעולות הדפסה רגילות.
כיבוי
החזק את הלחצן
Power
(הפעלה) לחוץ למשך 4 עד 9 שניות. המדפסת תכבה.