תחזוקה
תחזוקה

תחזוקה

לפעולה מיטבית של המדפסת, בצע את נוהלי הניקוי והתחזוקה השגרתיים המתוארים בסעיף זה.