מאפייני המדפסת
מאפייני המדפסת

מאפייני המדפסת

פרק זה יעזור לך לזהות את התכונות החיצוניות והפנימיות של Zebra ZD200 - מדפסת 4 אינץ' שולחנית להדפסת מדבקות בהעברה תרמית.
לצפייה בסרטון Zebra ZD200 Series Printer Features (התכונות של מדפסת Zebra ZD200) ובסרטוני ההדרכות, ראה zebra.com/zd200t-info.
1
הלחצן
FEED
(הזנה) (ראה הלחצן FEED (הזנה) (קידום))
‎2‎
שחרר את התפס
3
הלחצן
Power
(הפעלה) (ראה לחצן ההפעלה)
‎4‎
נורית חיווי המצב (ראה נורית החיווי Status (מצב))
‎5‎
חריץ להזנת מדיה בקיפול מניפה
‎6‎
שקע מתח ישר
‎7‎
גישה לממשק
‎8‎
שחרר את התפס