חיבור לחשמל
חיבור לחשמל

חיבור לחשמל

אסור
להפעיל את המדפסת ואת ספק הכוח שלה באזור שבו הם עלולים להירטב. הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה!
הקפד להשתמש תמיד
אך ורק
בכבל חשמל מתאים בעל שלושה פינים ומחבר העומד בתקן IEC 60320-C13‎. כבלי החשמל
חייבים
לכלול את סימן האישור הרלוונטי למדינה שבה נעשה שימוש במוצר.
הצב את המדפסת באופן שיאפשר לך לטפל בקלות בכבל החשמל בעת הצורך. בחלק ממשימות ההתקנה או פתרון הבעיות ייתכן שתקבל הנחיה לכבות את אספקת החשמל למדפסת. הוצא את תקע החשמל מספק הכוח או משקע החשמל כדי לוודא שלא יעבור זרם חשמלי במדפסת.
  1. חבר את התקע של ספק הכוח לשקע החשמל של המדפסת.
  2. חבר את כבל החשמל לשקע ספק הכוח.
  3. חבר את התקע בקצה השני של הכבל לשקע חשמל מתאים בקיר. (סוגי השקע בקצה הקיר והתקע של כבל החשמל עשויים להשתנות בהתאם לאזור.)
אם קיים מתח בשקע החשמל בקיר, נורית מתח החשמל הפעיל תאיר בירוק.