חיבור המדפסת להתקן (סקירה כללית של התהליך)
חיבור המדפסת להתקן (סקירה כללית של התהליך)

חיבור המדפסת להתקן (סקירה כללית של התהליך)

מדפסות Zebra תומכות במגוון אפשרויות ותצורות ממשק כדי לאפשר חיבורים ברשת ובאמצעות כבלים פיזיים.
 1. החלט כיצד תתחבר למדפסת.
  המדפסת מסדרה ZD200 שברשותך מציעה את אפשרויות ותצורות הממשק הבאות:
  • ממשק Universal Serial Bus ‏(USB 2.0) — סטנדרטי (ראה דרישות כבלי ממשק וממשק USB למידע על דרישות הכבלים).
  • Ethernet/LAN — אפשרות שהותקנה על-ידי היצרן (ראה דרישות כבלי ממשק וEthernet‏ (‏LAN‏, RJ-45) למידע על דרישות הכבלים).
  • תקשורת Wi-Fi ‏(802.11ac) או Bluetooth Classic 4.1 (תואם 3.0) פנימיות — אפשרות המותקנת על-ידי היצרן
   המדפסות מסדרה ZD200 שמצוידות באפשרויות לקישוריות Wi-Fi תומכות ב-Bluetooth Low Energy (חיבור במהירות נמוכה). תוכל להגדירן באמצעות תוכנה הפועלת בהתקנים הפועלים עם Android או iOS.
  הקפד לבדוק את הכבלים והפרמטרים הייחודיים של כל ממשק תקשורת פיזי של המדפסת. פעולה זו תעזור לך להגדיר במדפסת את ההגדרות הנכונות. לקבלת הוראות מפורטות על הגדרת התצורה של תקשורת רשת (Ethernet/Wi-Fi) ו-Bluetooth, עיין במדריך למשתמש בנושא שרת הדפסה אלחוטית וקווית ובמדריך בנושא תקשורת Bluetooth אלחוטית, הזמינים באתר zebra.com.
 2. כבה את המדפסת (ראה לחצן ההפעלה).
 3. חבר את המדפסת למחשב או להתקן שבו תשתמש כדי לנהל את המדפסת, באמצעות שיטת החיבור שבחרת (USB, ‏Ethernet/LAN‏, Wi-Fi או Bluetooth).
 4. הפעל את Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של Zebra, ‏ZSU) מההתקן הראשי שלך (ראה הפעלת אשף התקנת המדפסת).
  ההתקן הראשי יכול להיות מחשב Windows או מחשב נייד הפועל עם מערכות ההפעלה המפורטות בסעיף הגדרה במערכת ההפעלה Windows, או התקן Android, או התקן Apple. האפשרויות הנתמכות לחיבור המדפסת הן חיבור קווי/Ethernet‏, USB, וכן תקשורת אלחוטית, Bluetooth Classic ו-Bluetooth Low Energy ‏(Bluetooth LE).
  Zebra Setup Utilities (כלי העזר להתקנה של Zebra, ‏ZSU) תוכננו לעזור לך בהתקנת ממשקים אלה. (להצגת המדריכים למשתמש של ZSU עבור אל zebra.com/setup.)
  לפני שתדליק את המדפסת, המתן עד שתקבל הנחיה לכך מאשף ההתקנה. השאר את מתג ההפעלה במצב OFF (כבוי) בעת חיבור כבל ממשק. לפני חיבור או ניתוק של כבלי תקשורת, כבל החשמל חייב להיות מחובר למקור המתח ולשקע החשמל שבגב המדפסת.
  האשף של ZSU מתקין את מנהלי ההתקן של Windows עבור Zebra.
 5. כאשר אשף ההתקנה של ZSU ינחה אותך לעשות זאת, הדלק את המדפסת ואז פעל בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את הגדרת המדפסת.