נוריות חיווי מצב/פעולה של Ethernet
נוריות חיווי מצב/פעולה של Ethernet

נוריות חיווי מצב/פעולה של Ethernet

למחבר ה-Ethernet שבמדפסת יש שתי נוריות חיווי מצב/פעילות גלויות חלקית, אשר מיידעות על מצב הממשק במחבר.
מצב נורית LED
תיאור
שתי הנוריות כבויות
לא זוהה קישור Ethernet
ירוק
זוהה קישור ‎100 Mbps
ירוק עם הבהוב כתום
זוהו קישור ‎100 Mbps ופעילות Ethernet
כתום
זוהה קישור ‎10 Mbps
כתום עם הבהוב ירוק
זוהו קישור ‎10 Mbps ופעילות Ethernet