הפעלת SmartCal Media Calibration ('כיול חכם' של המדיה)
הפעלת SmartCal Media Calibration ('כיול חכם' של המדיה)

הפעלת SmartCal Media Calibration ('כיול חכם' של המדיה)

לפני ההדפסה המדפסת נדרשת להגדיר פרמטרי מדיה לצורך הפעלה אופטימלית. לשם כך היא קובעת אוטומטית את סוג המדיה (רשת/מרווח, סימן שחור/חריץ או רציף) ובודקת את מאפייני המדיה.
אחרי שהכיול ההתחלתי למדיה ספציפית הושלם, לא יידרשו כיולים נוספים אחרי שתטען אצווה חדשה, כל עוד המדיה החדשה שנטענה היא מאותו סוג של המדיה הקודמת. המדפסת תבדוק אוטומטית את האצווה החדשה ותבצע התאמות לשינויים קלים במאפייניה בעת ההדפסה.
אחרי שתטען גליל של מדיה חדשה מאותה אצווה, לחץ על הלחצן
FEED
(הזנה) (קידום) פעם או פעמיים כדי לסנכרן את המדבקות. בעקבות פעולה זו המדפסת תהיה מוכנה להדפיס עם אצוות המדיה החדשה.
 1. ודא שהמדיה והסרט (אם אתה מדפיס בהעברה תרמית) טעונים כהלכה במדפסת וכי המכסה העליון של המדפסת סגור.
 2. לחץ על הלחצן
  POWER
  (הפעלה) כדי להדליק את המדפסת והמתן עד שהמדפסת תעבור למצב Ready (מוכן) (נורית החיווי STATUS (מצב) מהירה באור ירוק קבוע).
 3. החזק את הלחצן
  FEED
  (הזנה) לחוץ למשך שתי שניות, עד שנורית החיווי STATUS (מצב) תהבהב פעם אחת. המשך ללחוץ על הלחצן
  FEED
  (הזנה) עד שיהבהב פעמיים נוספות, ולאחר מכן שחרר מיד את הלחיצה.
  המדפסת תמדוד מספר מדבקות ותכוונן את רמות החישה של המדיה. אחרי שהמדידה תושלם, נורית החיווי STATUS (מצב) תאיר בירוק קבוע.