הגדרת המדפסת (סקירה כללית של התהליך)
הגדרת המדפסת (סקירה כללית של התהליך)

הגדרת המדפסת (סקירה כללית של התהליך)

 1. הצב את המדפסת במקום בטוח שיש בו גישה לשקע חשמלי ושמאפשר לך לחבר אותה לכבלים או להפעילה באופן אלחוטי.
 2. חבר את המדפסת ואת ספק הכוח למקור מתח חילופין מוארק.
 3. בחר והכן את המדיה למדפסת שלך.
 4. טען את המדיה (ראה טעינת גליל מדיה).
 5. הדלק את המדפסת (ראה לחצן ההפעלה).
 6. הפעל כיול SmartCal Media ('כיול חכם') כדי לכייל את המדפסת למדיה (ראה הפעלת SmartCal Media Calibration ('כיול חכם' של המדיה)).
 7. הדפס דוח תצורה כדי לוודא הפעלה בסיסית של המדפסת (ראה בדיקת הדפסה עם דוח התצורה).
 8. כבה את המדפסת.
 9. בחר שיטה להגדרת תקשורת - קווית או אלחוטית - בין ההתקנים והמדפסת שלך. החיבורים הקווים המקומיים הזמינים הם יציאת USB ותקשורת Ethernet ‏(LAN) שהותקנה על-ידי היצרן. תוכל להשתמש גם ב-WLAN או בחיבור Bluetooth כפי שמתואר בהגדרה במערכת ההפעלה Windows.
 10. אם אתה משתמש בחיבור פיזי, חבר את כבל המדפסת לרשת או למערכת מארחת כאשר המדפסת כבויה.
  המתן להדלקת המדפסת. התקן תחילה את מנהלי ההתקן באמצעות כלי ההתקנה Zebra Setup Utilities (ראה הגדרה במערכת ההפעלה Windows לקבלת פרטים). כלי ההתקנה ינחה אותך להדליק את המדפסת בשלב המתאים בתהליך. אם חיברת את ההתקן הראשי למדפסת והדלקת את המדפסת לפני התקנת מנהלי ההתקן, ראה מה לעשות אם שכחת להתחיל מהתקנת מנהלי ההתקן.
 11. התחל את השלב השני בהתקנת המדפסת, שבדרך-כלל הוא הגדרה במערכת ההפעלה Windows.