בדיקת הדפסה עם דוח התצורה
בדיקת הדפסה עם דוח התצורה

בדיקת הדפסה עם דוח התצורה

לפני חיבור המדפסת למחשב, ודא שהמדפסת נמצאת במצב עבודה תקין. ניתן לעשות זאת על-ידי הדפסת דוח תצורה.
המידע בדוח התצורה עשוי לסייע בהתקנת המדפסת ובפתרון בעיות במדפסת.
  1. ודא שהמדיה (והסרט, אם אתה מדפיס על מדיה להעברה תרמית) טעונים כהלכה במדפסת וכי המכסה העליון של המדפסת סגור.
  2. הדלק את המדפסת.
  3. אחרי שהמדפסת תהיה מוכנה (נורית החיווי STATUS (מצב) מאירה באור ירוק קבוע), החזק את הלחצן
    FEED
    (הזנה) לחוץ למשך כשתי שניות, עד שנורית החיווי STATUS (מצב) תהבהב פעם אחת, ואז שחרר את הלחיצה על הלחצן.
יודפסו דוחות המדפסת ותצורת הרשת. כאשר המדפסת תעצור, נורית החיווי STATUS (מצב) תאיר בירוק קבוע.
אם אינך מצליח להדפיס דוחות אלו, ראה פתרון בעיות.