מה לעשות אם שכחת להתחיל מהתקנת מנהלי ההתקן
מה לעשות אם שכחת להתחיל מהתקנת מנהלי ההתקן

מה לעשות אם שכחת להתחיל מהתקנת מנהלי ההתקן

אם תחבר את מדפסת ה-Zebra שברשותך למקור מתח לפני שהתקנת את מנהלי ההתקן, המדפסת תופיע כהתקן שלא צוין.
 1. פעל על-פי ההוראות בנושא התקנת מנהלי ההתקן כדי להוריד ולהתקין את מנהלי ההתקן במחשב הנייד שלך.
 2. בתפריט
  Windows
  , פתח את
  Control Panel
  (לוח הבקרה).
 3. לחץ על
  Devices and Printers
  (התקנים ומדפסות).
  בדוגמה זו, ZTC ZT320-203dpi ZPL היא מדפסת Zebra שלא הותקנה כהלכה.
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסמל המייצג את ההתקן, ולאחר מכן בחר
  Properties
  (מאפיינים).
  מופיעים המאפיינים של ההתקן.
 5. לחץ על הכרטיסייה
  Hardware
  (חומרה).
 6. בחר את המדפסת ברשימה
  Device Functions
  (פונקציות התקן), ולאחר מכן לחץ על
  Properties
  (מאפיינים).
  המאפיינים מוצגים.
 7. לחץ על
  Change settings
  (שינוי הגדרות) ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה
  Driver
  (מנהל התקן).
 8. לחץ על
  Update Driver
  (עדכן מנהל התקן).
 9. לחץ על
  Browse my computer for driver software
  (עיון במחשב לאיתור תוכנת מנהל התקן).
 10. לחץ על
  Browse...‎
  (עיון...) ונווט לתיקייה
  Downloads
  (הורדות).
 11. לחץ על
  OK
  (אישור) לבחירת התיקייה.
 12. לחץ על
  Next
  (הבא).
  מנהלי ההתקן הנכונים עודכנו בהתקן.