c-zd200t-ug-SmartCal-Media-Calibration
SmartCal (כיול חכם) של מדיה

SmartCal (כיול חכם) של מדיה

לפני ההדפסה המדפסת מגדירה פרמטרי מדיה לצורך הפעלה אופטימלית. לשם כך היא קובעת אוטומטית את סוג המדיה (רשת/מרווח, סימן שחור/חריץ או רציף) ובודקת את מאפייני המדיה.
אחרי שהכיול ההתחלתי למדיה ספציפית הושלם, לא יידרשו כיולים נוספים אחרי שתטען אצווה חדשה, כל עוד המדיה החדשה שנטענה היא מאותו סוג של המדיה הקודמת. המדפסת תבדוק אוטומטית את האצווה החדשה ותבצע התאמות לשינויים קלים במאפייניה תוך כדי ההדפסה.
אחרי שתטען גליל של מדיה חדשה מאותה אצווה, לחץ על הלחצן
FEED
(הזנה) (קידום) פעם או פעמיים כדי לסנכרן את המדבקות. בעקבות פעולה זו המדפסת תהיה מוכנה להדפיס עם המדיה החדשה.