פתרון התראות ושגיאות
פתרון התראות ושגיאות

פתרון התראות ושגיאות

התראה
סיבה אפשרית
פתרון מומלץ
נתיב מדיה
Printhead Open (ראש הדפסה פתוח)
נשלחה פקודת הדפסה, או שבוצעה לחיצה על הלחצן
FEED
(הזנה), והמדפסת זיהתה שראש ההדפסה (המכסה) לא סגור.
המכסה פתוח או שלא נסגר כהלכה.
סגור את המכסה/ראש ההדפסה. לחץ כלפי מטה על הפינות הקדמיות העליונות של מכסה ראש ההדפסה. תשמע ותרגיש את תפסי המכסה ננעלים למקומם, כדי שהמכסה יהיה סגור להדפסה. (ראה פתיחה וסגירה של המדפסת).
אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, פנה לשותף Zebra שלך או לתמיכה הטכנית של Zebra לקבלת סיוע.
Media Out (המדיה נגמרה)
נשלחה פקודת הדפסה, בוצעה לחיצה על הלחצן
FEED
(הזנה), או שהמדפסת מדפיסה ולא מצליחה לזהות מדיה בנתיב ההדפסה.
אין מדיה (גליל) במדפסת.
טען את המדיה שבחרת במדפסת וסגור את המדפסת.
ייתכן שתצטרך ללחוץ פעם אחת על הלחצן
FEED
(הזנה) או על הלחצן
PAUSE
(השהיה) כדי שהמדפסת תחדש את ההדפסה. (ראה טעינת גליל מדיה).
המדפסת זיהתה מצב של קצה גליל מדיה, מאחר שגליל הגיע לסופו או שחסרה מדבקה בין שתי מדבקות באמצע הגליל. (ראה זיהוי מצב Media-Out (המדיה נגמרה)).
פתח את המדפסת.
אם גליל המדיה הגיע לסופו, טען מדיה חדשה והמשך בהדפסה. (ראה טעינת גליל מדיה).
אם המדפסת זיהתה מצב 'המדיה נגמרה' באמצע גליל,
אל
תכבה את המדפסת. משימת ההדפסה תאבד. (ראה החלפת חומרים מתכלים תוך כדי השימוש במדפסת).
אם חסרה מדבקה באמצע הגליל:
 • סגור את המדפסת.
 • לחץ על הלחצן
  FEED
  (הזנה) כדי לקדם את הגליל למדבקה הבאה.
 • לאחר מכן לחץ על הלחצן
  FEED
  (הזנה) פעם או פעמיים כדי לסנכרן מחדש את כיול המדבקות.
חיישן מדיה זחיח אינו מיושר נכון.
ייתכן שיהיה צורך לכייל מחדש את המדפסת למדיה לאחר כוונון מיקום החיישן. (ראה הפעלת SmartCal Media Calibration ('כיול חכם' של המדיה)).
המדפסת מוגדרת לשימוש במדיה לא רציפה (מדבקות או סימן שחור), אולם נטענה מדיה רציפה.
ודא שחיישן המדיה נמצא במיקום המרכזי שנקבע כברירת המחדל שלו. (ייתכן שהוא הוזז קודם לצורך שימוש במדיית סימן שחור עם כיול החיישן הזחיח לקווים שחורים או לחריצים. ראה קביעת חישת מדיה לפי סוג המדיה).
ייתכן שיהיה צורך לכייל מחדש את המדפסת למדיה לאחר כוונון מיקום החיישן. (ראה הפעלת SmartCal Media Calibration ('כיול חכם' של המדיה)).
חיישן המדיה מלוכלך
 1. נקה את מערך החיישנים העליון (מרווח) ואת חיישני המדיה הזחיחים. (ראה ניקוי החיישן).
 2. טען מחדש את המדיה במדפסת.
 3. כוונן את מיקום חיישן המדיה הזחיח בהתאם למדיה שלך.
 4. סגור את המכסה. (ראה פתיחה וסגירה של המדפסת).
 5. כייל את המדפסת מחדש למדיה. (ראה הפעלת SmartCal Media Calibration ('כיול חכם' של המדיה)).
המדפסת לא מצליחה לזהות את המדיה עקב השחתת נתונים אפשרית בזיכרון או רכיבים פגומים.
טען מחדש את קושחת המדפסת. (ראה עדכון קושחת המדפסת).
אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, פנה לשותף Zebra שלך או לתמיכה הטכנית של Zebra לקבלת סיוע.
Ribbon Out (נגמר סרט)
המדפסת מדפיסה, אבל נעצרת במהלך ההדפסה
או
משימת הדפסה נשלחה למדפסת והמדפסת מציגה התראה זו מיד.
המדפסת זיהתה את סוף גליל הסרט.
בסוף של סרטי העברה של המותג Zebra יש גוף מעקב רפלקטיבי; המדפסת מזהה אותו כמצב של סוף סרט. (ראה זיהוי מצב Ribbon-Out ('נגמר סרט')).
 1. הוצא את הסרט והחלף את גלילי הסרט או את מחסנית הסרט במדפסת
  מבלי
  לכבות את המדפסת.
 2. סגור את המדפסת.
ייתכן שתצטרך ללחוץ על הלחצן
FEED
(הזנה) פעם אחת כדי שהמדפסת תחדש את פעולת ההדפסה הנוכחית.
Cut Error (שגיאת חיתוך)
להב יחידת החיתוך חסום ואינו נע כהלכה.
המדיה, הצטברות דבק או אובייקט חיצוני עצרו את פעולת להב החיתוך.
 • כבה את המדפסת על-ידי החזקת הלחצן
  POWER
  (הפעלה) לחוץ למשך חמש שניות.
 • המתן עד שהמדפסת תכבה לחלוטין.
 • הדלק את המדפסת.
אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, פנה לשותף Zebra שלך או לתמיכה הטכנית של Zebra לקבלת סיוע.
אזהרת פציעה!
ביחידת החיתוך אין חלקים שהמשתמש יכול לטפל בהם.
אסור
להסיר את מכסה יחידת החיתוך (המסגרת).
אסור
לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון יחידת החיתוך.
שימוש בכלים, פיסות צמר גפן, ממסים (כולל אלכוהול) וכו' שלא אושרו עלול להזיק ליחידת החיתוך, לקצר את משך השימוש בה או לגרום לחסימת יחידת החיתוך.
Printhead Over Temp (טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי)
הטמפרטורה של ראש ההדפסה גבוהה מדי והופעל מצב השהיה כדי לאפשר לו להתקרר.
המדפסת מדפיסה משימת אצווה גדולה, בדרך כלל עם כמויות הדפסה גדולות.
פעולת ההדפסה תחודש לאחר שראש ההדפסה יתקרר.
טמפרטורת הסביבה במיקום שבו נמצאת המדפסת גבוהה מטווח טמפרטורות ההפעלה שנקבע במפרט. לעתים, בעקבות חשיפה לאור שמש ישיר, טמפרטורות הסביבה של המדפסת עשויות להיות גבוהות יותר.
העבר את המדפסת למיקום אחר או קרר את טמפרטורת הסביבה במיקומה הנוכחי של המדפסת.
Printhead Shutdown (כיבוי ראש הדפסה)
טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מטמפרטורת הפעולה הנדרשת להדפסה תקינה.
טמפרטורת ראש ההדפסה הגיעה לרמה קריטית או שאירעה תקלת חשמל.
 1. כבה את המדפסת על-ידי החזקת הלחצן
  POWER
  (הפעלה) לחוץ למשך חמש שניות.
 2. המתן עד שהמדפסת תכבה לחלוטין. הדלק את המדפסת.
אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, פנה לשותף Zebra שלך או לתמיכה הטכנית של Zebra לקבלת סיוע.
Printhead Under Temp (טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי)
טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מטמפרטורת הפעולה הנדרשת להדפסה תקינה.
טמפרטורת הסביבה במיקום שבו נמצאת המדפסת נמוכה מטווח טמפרטורות ההפעלה שנקבע במפרט.
 1. כבה את המדפסת.
 2. העבר את המדפסת למיקום אחר או המתן עד שהיא תתחמם באופן טבעי.
  שינויי טמפרטורה מהירים מדי עשויים לגרום להתעבות של לחות בתוך המדפסת (ועליה).
לקבלת מידע על טווחי הטמפרטורות המיטביים להפעלה ולאחסון של המדפסת, ראה בחירת מיקום למדפסת.
קיימת תקלה בתרמיסטור של ראש ההדפסה.
 • כבה את המדפסת על-ידי החזקת הלחצן
  POWER
  (הפעלה) לחוץ למשך חמש שניות.
 • המתן עד שהמדפסת תכבה לחלוטין.
 • הדלק את המדפסת.
אם פעולה זו לא פותרת את הבעיה, פנה לשותף Zebra שלך או לתמיכה הטכנית של Zebra לקבלת סיוע.