תבנית תצורה של מדפסת ZPL
תבנית תצורה של מדפסת ZPL

תבנית תצורה של מדפסת ZPL

באפשרותך לנהל בקלות יותר ממדפסת אחת על-ידי יצירת קובץ תכנות תצורת מדפסת שיישלח לכולן. לחלופין, תוכל להשתמש ב-ZebraNet Bridge כדי לשכפל הגדרה של מדפסת.
זהו המבנה הבסיסי של קובץ תצורת תכנות של ZPL:
^XA
פקודת התחלת תבנית
פקודות התבנית הן תלויות-רישיות.
א) הגדרות פקודה והדפסה כלליות
ב) טיפול במדיה ואופני פעולתה
גודל הדפסת מדיה
הפקודה
^JUS
לשמירה
^XZ
פקודת סיום תבנית