r-gk420d-ug-Feed-Button-Modes
מצבי הלחצן Feed (הזנה)

מצבי הלחצן Feed (הזנה)

מתאר את הפונקציות של הלחצן
Feed
(הזנה).

מצבים כשהמדפסת כבויה

כשהמדפסת כבויה, החזק את הלחצן
Feed
(הזנה) לחוץ עד שהמדפסת תידלק.
מצבים כשהמדפסת כבויה
רצף הבהובים
פעולה
כתום - אדום מהבהב
מצב הורדת קושחה — המדפסת מתחילה בהבהוב מהיר באדום כדי לציין כניסה למצב הורדת קושחה. שחרור הלחצן
Feed
(הזנה) בשלב הזה יאתחל את ההורדה למדפסת.
המדפסת תהיה מוכנה להתחיל בהורדת הקושחה כאשר נורית המצב תתחיל להבהב באטיות באור אדום וירוק לסירוגין.
ראה שליחת קבצים למדפסת לקבלת מידע נוסף על השימוש בכלי העזר להורדת קושחה (וקבצים) הזמין לשימוש עם מדפסת זו. עדכוני הקושחה של המדפסת שלך, אם ישנם, מתפרסמים באתר האינטרנט של Zebra, שכתובת zebra.com
כתום
מצב הפעלה רגילה — המדפסת ממשיכה לאתחול רגיל של המדפסת. שחרור הלחיצה על הלחצן
Feed
(הזנה) בשלב זה יאפשר למדפסת להתחיל לפעול כרגיל, מבלי להוריד תוכנה או לפעול במצב Communications Diagnostic (אבחון תקשורת).
ירוק
מצב אבחון תקשורת (Dump) — שחרר את הלחצן
Feed
(הזנה) מיד אחרי שנורית המצב של המדפסת משנה את צבעה לירוק.
המדפסת תדפיס את הכיתוב
Now in DUMP
(כעת במצב אבחון) בחלק העליון של המדבקה, ולאחר מכן תתקדם למדבקה הבאה.
לאחר הדפסת המדבקה הראשונה, המדפסת תעבור למצב אבחון באופן אוטומטי ותדפיס ייצוג מפורט של כל הנתונים שיתקבלו מרגע זה והלאה.
כדי לצאת ממצב האבחון ולחדש את ההדפסה, כבה את המדפסת ואז הדלק אותה מחדש.
דרך אחרת לצאת ממצב האבחון תהיה ללחוץ על הלחצן
FEED
(הזנה) שוב ושוב עד שמאגר הפקודות של המדפסת ינוקה והכיתוב Out of DUMP (יציאה ממצב אבחון) יודפס על המדבקה.

מצבים כשהמדפסת דולקת

כאשר המדפסת דולקת והמכסה העליון סגור, החזק את הלחצן
Feed
(הזנה) לחוץ למשך מספר שניות.
נורית המצב תהבהב בירוק מספר פעמים ברצף. ההסבר שבצד (העמודה Action - 'פעולה') יראה מה יקרה כשתשחרר את הלחיצה אחרי שהתחיל רצף של מספר הבהובים מסוים ולפני שיתחיל רצף ההבהובים הבא.
מצבים כשהמדפסת דולקת
רצף הבהובים
פעולה
*
Configuration Status (מצב תצורה) — המדפסת מדפיסה מדבקה עם מצב הגדרת התצורה.
תוכל להשתמש במדבקה זו כדי:
 • לאמת שאכן מבוצעת פעולת הדפסה מסוימת
 • לסייע בהגדרת התצורה של התקשורת עם המחשב, בתחזוקה ובפתרון בעיות
 • לעזור לצוות התמיכה שלנו לאבחן בעיות ולטפל בהן לפי הצורך
*
**
Standard Auto Media Calibration (כיול מדיה אוטומטי סטנדרטי) — המדפסת מזהה ומגדירה את סוג ואורך המדיה ומכווננת את חיישני המדיה כדי להגיע לביצועים אופטימליים עם המדיה המותקנת (מקביל לפקודה
~JC
ב-ZPL).
במהלך הכיול המדפסת תזין 1 עד 4 מדבקות.
משתמשים שמנוסים בשימוש במדפסת השולחנית של Zebra עם EPL יכולים להשתמש במצב הזנה זה להחלפת כיול ה-AutoSensing בעת ההדלקה (מקביל לפקודה
XA
ב-EPL).
*
**
***
Serial Port Configuration (תצורת יציאה טורית) — רלוונטי רק למדפסות עם יציאות ממשק טורי.
כדי לאפס את פרמטרי התקשורת של היציאה הטורית, מלבד Flow Control (בקרת זרימה), לחץ על הלחצן
Feed
ושחרר אותו בזמן שהנורית מהבהבת במהירות בכתום וירוק.
לסנכרון Baud אוטומטי, שלח את רצף הפקודות
^XA^XZ
למדפסת בזמן שהנורית מהבהבת במהירות בכתום וירוק.
כאשר המדפסת והמארח יהיו מסונכרנים, הנורית תאיר בירוק קבוע.
לא יודפסו מדבקות במהלך סנכרון Baud אוטומטי.
*
**
***
****
Factory Defaults (ברירות המחדל של היצרן) — איפוס המדפסת בהתאם להגדרות ברירת המחדל של היצרן (מקביל לפקודה
^JUN
ב-ZPL). ראה תצורת ZPL לקבלת תיאור של הגדרות התצורה העיקריות ופקודות ה-ZPL המתאימות להן.
חלק מהגדרות התצורה אינן מוחזרות להגדרות המקוריות שלהן. הגדרות אחרות נקבעות, נצפות ונשלטות באמצעות תכנות בלבד, ובנוסף ניתן לאפסן.
פעולה זו מבצעת כיול מדיה סטנדרטי ולאחר מכן פעולה של איחוי זיכרון.
אחרי שהמדפסת נכנסה למצב Factory Default (ברירות המחדל של היצרן), נורית המצב תאיר בכתום למשך שלוש שניות. בפרק זמן זה תוכל לעשות שני דברים:
 • לא לעשות דבר, והמדפסת תאופס אוטומטית לברירות המחדל של היצרן כפי שתואר לעיל, או
 • להחזיק את הלחצן
  Feed
  (הזנה) לחוץ כדי להיכנס למצב Factory Default Reset (איפוס לברירות המחדל של היצרן), עבור מדפסות שמצוידות באפשרות הדפסה ברשת, למשל Ethernet‏, Wi-Fi או Bluetooth (מקביל לפקודה
  ^JUF
  ב-ZPL.)
שחרור הלחצן לאחר ההבהוב הראשון יאפס את האפשרויות שקבע היצרן עבור הרשת בלבד (שווה ערך לפקודה
^JUN
ב-ZPL).
שחרור הלחצן לאחר רצף ההבהוב השני (שני הבהובים) יאפס את ברירות המחדל של המדפסת בלבד.
שחרור הלחצן לאחר רצף ההבהוב השלישי (שלושה הבהובים) יאפס גם את הגדרות המדפסת וגם את הגדרות הרשת (מקביל לפקודות
^JUN
ו-
^JUF
ב-ZPL)
*
**
***
****
*****
Print Width Adjustment (התאמת רוחב הדפסה) — הדפסת רצף של תיבות המתחיל ברוחב ההדפסה המינימלי ומסתיים ברוחב ההדפסה המקסימלי בצעדים של 4 מ"מ.
לחץ על הלחצן
Feed
(הזנה) ברגע שהמדפסת הגיעה לרוחב ההדפסה המרבי הרצוי.
מנהל התקן המדפסת והיישומים יכולים לעקוף הגדרה זו.
*
**
***
****
*****
******
Print Darkness (Density) Adjustment (כוונון רמת השחור (צפיפות)) — הדפסת רצף של הדגמות ברקודים המתחיל ברמת השחור המינימלית (צפיפות/חום הדפסה) ומסתיים ברמת השחור המקסימלית של המדפסת בצעדים של ארבע יחידות, באמצעות ערכי הטווח של הגדרת השחור של ZPL.
לחץ על הלחצן
Feed
(הזנה) כשהתבנית תהיה ברורה וקריאה. אל תמשיך להעלות את רמת השחור כדי שלא לעוות את רוחב קווי הברקוד, וכתוצאה מכך לפגוע ביכולת הקריאה.
מנהל התקן המדפסת והיישומים יכולים לעקוף הגדרה זו.
*
**
***
****
*****
******
*******
Manual Media Calibration (כיול מדיה ידני) —המדפסת מריצה בדיקות רבות כדי לזהות ולהגדיר את סוג ואורך המדיה, ומכווננת את חיישני המדיה כדי להגיע לביצועים האופטימליים עם המדיה המותקנת (מקביל לפקודה
~JG
ב-ZPL).
מומלץ לבצע כיול ידני כאשר משתמשים במדיה מודפסת מראש, כשמדפיסים על נייר המגן, או במקרה שהמדפסת אינה מאפשרת כיול אוטומטי. יודפס פרופיל גרפי של חישת המדיה.
ראה Manual Calibration (כיול ידני) לקבלת פרטים ושיקולים נוספים.
אם הלחצן
Feed
(הזנה) נותר לחוץ אחרי שמחזור רצף ההבהוב השביעי יסתיים, שחרור הלחצן יוציא את המדפסת ממצב הגדרת התצורה.