t-gk420d-ug-Manual-Calibration
Manual Calibration (כיול ידני)

Manual Calibration (כיול ידני)

מומלץ לבצע כיול ידני כאשר משתמשים במדיה מודפסת מראש או אם המדפסת אינה מאפשרת כיול אוטומטי.
 1. ודא שמותקנת מדיה.
 2. הדלק את המדפסת.
 3. החזק את הלחצן
  Feed
  (הזנה) לחוץ עד שנורית המצב הירוקה תהבהב פעם אחת, ואז פעמיים, ולאחר מכן תמשיך להבהב עד שרצף ההבהובים יגיע לשבעה הבהובים. שחרר את הלחצן
  Feed
  (הזנה).
 4. המדפסת תגדיר את חיישן המדיה עבור השכבה האחורית של המדבקה שנמצאת בשימוש. לאחר סיום פעולת כוונון זו, הגליל יוזן באופן אוטומטי עד שמדבקה תמוקם ליד ראש ההדפסה. יודפס פרופיל של הגדרות חיישן המדיה (בדומה לדוגמה להלן). לאחר הסיום, המדפסת תשמור את ההגדרות החדשות בזיכרון ותהיה מוכנה לפעולה רגילה.
 5. לחץ על הלחצן
  Feed
  (הזנה). תודפס מדבקה ריקה שלמה אחת. עם פעולה זו לא תתבצע, נסה לחזור להגדרות ברירת המחדל (עיין ברצף ארבעת ההבהובים במצבי הלחצן Feed (הזנה)) ולכייל מחדש את המדפסת.
  ביצוע כיול ידני יבטל את פונקציית הכיול האוטומטי. כדי לחזור לכיול האוטומטי, החזר את המדפסת להגדרות ברירת המחדל (עיין ברצף ארבעת ההבהובים במצבי הלחצן Feed (הזנה)).