t-gk420d-ug-Printing-a-Test--Printer-Configuration--Label
הדפסת מדבקת בדיקה (תצורת מדפסת)

הדפסת מדבקת בדיקה (תצורת מדפסת)

לפני חיבור המדפסת למחשב, ודא שהמדפסת נמצאת במצב עבודה תקין.
ניתן לעשות זאת על-ידי הדפסה של מדבקת מצב תצורה.
 1. ודא שהמדיה טעונה כהלכה וכי המכסה העליון של המדפסת סגור.
 2. הפעל את מתח המדפסת, אם עדיין לא עשית זאת.
  אם מתבצע אתחול של המדפסת כך שנורית המצב מהבהבת בירוק (מצב השהיה)...
  לחץ על הלחצן
  Feed
  (הזנה) פעם אחת כדי להעביר את המדפסת למצב מוכן (להדפסה).
  אם נורית המצב של המדפסת אינה מאירה בירוק קבוע (מצב מוכן)...
  עיין בסעיף פתרון בעיות.
 3. לחץ על הלחצן
  Feed
  (הזנה) פעמיים עד שלוש פעמים כדי לאפשר כיול של המדפסת למדיה המותקנת.
  המדפסת מכוילת אוטומטית (ראה חישת מדיה) ועשויה להזין מספר מדבקות לאורך תהליך זה.
 4. כאשר נורית המצב מאירה בירוק קבוע, החזק את הלחצן
  Feed
  (הזנה) לחוץ עד שנורית המצב תהבהב פעם אחת.
  תודפס מדבקת תצורה. אם אינך מצליח להדפיס מדבקה זו, ראה הכנות להפעלה.
  CFG-LBL-01_GK420d.tif
 5. כבה את המדפסת.