t-gk420d-ug-Running-the-Printer-Installation-Wizard
הפעלת אשף התקנת המדפסת

הפעלת אשף התקנת המדפסת

 1. במסך האחרון של מתקין מנהל ההתקן, השאר את האפשרות Run the Printer Installation Wizard (הפעל את אשף התקנת המדפסת) מסומנת ואז לחץ על
  Finish
  (סיום).
  יוצג אשף מנהל ההתקן של המדפסת.
 2. לחץ על
  Next
  (הבא).
 3. לחץ על
  Install Printer Driver
  התקנת מנהל ההתקן של המדפסת).
  הסכם הרישיון מוצר.
 4. קרא ואשר את תנאי הסכם הרישיון, ולאחר מכן לחץ על
  Next
  (הבא).
 5. בחר את אפשרות התקשורת שברצונך להגדיר עבור המדפסת:
  • יציאת רשת: להתקנת מדפסות עם חיבור Ethernet ‏(LAN) או רשת אלחוטית (Wi-Fi). המתן שמנהל ההתקן יסרוק את הרשת המקומית כדי לאתר התקנים, ופעל בהתאם להנחיות.
  • יציאת USB: להתקנת מדפסות המחוברות בכבל USB. חבר את המדפסת למחשב. אם המדפסת כבר מחוברת ודולקת, ייתכן שתצטרך להוציא את כבל ה-USB ולהתקינה שוב. מנהל ההתקן יחפש אוטומטית את הדגם של המדפסת המחוברת.
  • יציאת Bluetooth: להתקנת מדפסות עם חיבור Bluetooth.
  • אחר: להתקנת עם סוג אחר של כבל, למשל מקבילי (LPT) או טורי (COM). לא נדרשת הגדרת תצורה נוספת.
 6. אם תקבל הנחיה לכך, בחר את דגם המדפסת והרזולוציה.
  הדגם והרזולוציה מופיעים על תווית התצורה של המדפסת. ראה הדפסת מדבקת בדיקה (תצורת מדפסת) לקבלת הוראות על הדפסת מדבקה.)