קושחה
קושחה

קושחה

מונח המשמש לציון תוכנית ההפעלה של המדפסת. תוכנית זו מורדת למדפסת ממחשב מארח ומאוחסנת בזיכרון הבזק. בכל פעם שמדליקים את המדפסת, תוכנית הפעלה זו מתחילה לפעול. תוכנית זו קובעת מתי להזין מדיה קדימה או אחורה ומתי להדפיס נקודה על מדיית מדבקה.