התאמת מתח הסרט
התאמת מתח הסרט
View content for :
Product:

התאמת מתח הסרט

כדי שהמדפסת תפעל כהלכה, הגדרות המתח של ציר הזנת הסרט ושל ציר איסוף הסרט חייבות להיות זהות (מתח רגיל או נמוך). עבור רוב היישומים, השתמש בהגדרת המתח הרגיל המופיעה כאן. אם אתה משתמש בסרט צר, או אם יש בעיות מסוימות בסרט, ייתכן שתצטרך להפחית את מתח הסרט.

הגדרת מתח רגיל

כדי להעביר את צירי הסרט למצב מתח רגיל, משוך בחוזקה את מכסה הקצה של כל אחד מהצירים כלפי חוץ, עד שיתארך ויתייצב במקומו תוך השמעת נקישה. השתמש בהגדרה זו עבור רוב היישומים.
הגדרת מתח רגיל (מכסי הקצה של הצירים נמשכו החוצה)

הגדרת מתח נמוך

כדי להעביר ציר למצב מתח נמוך, דחף את מכסה הקצה בחוזקה כלפי פנים, עד שיימשך לאחור ויתקבע במקומו תוך השמעת נקישה. השתמש בהגדרה זו רק כשהדבר הכרחי, למשל כאשר הסרט גורם לסימני הטבעה בתחילת גליל או אם מתח רגיל מונע מהסרט להיכרך סביב הגליל.
צירי הסרט — הגדרת מתח נמוך (מכסי הקצה של הצירים נדחפו פנימה)