כלי כיול ואבחון
כלי כיול ואבחון
View content for :
Product:

כלי כיול ואבחון

כלי כיול ואבחון
פריט
תיאור
Print Information (פרטי הדפסה)
הדפס את המידע שצוין על מדבקה אחת או יותר.
ערכים קבילים:
 • SETTINGS (הגדרות) — הדפסת מדבקת תצורת המדפסת.
 • NETWORK (רשת) — הדפסת ההגדרות של כל שרתי ההדפסה המותקנים.
 • FORMATS (תבניות) — הדפסה של כל התבניות המאוחסנות בזיכרון ה-RAM, זיכרון ההבזק או כרטיס זיכרון אופציונלי אחר של המדפסת.
 • IMAGES (תמונות) — הדפסה של כל התמונות המאוחסנות בזיכרון ה-RAM, זיכרון ההבזק או כרטיס זיכרון אופציונלי אחר של המדפסת.
 • FONTS (גופנים) — הדפסה של כל הגופנים הזמינים של המדפסת, כולל גופני המדפסת הסטנדרטיים והאופציונליים. הגופנים עשויים להיות מאוחסנים בזיכרון RAM או בזיכרון הבזק.
 • BARCODES (ברקודים) — הדפסת הברקודים הזמינים במדפסת. הברקודים עשויים להיות מאוחסנים בזיכרון RAM או זיכרון הבזק.
 • ALL (הכל) — הדפסת שש המדבקות שלעיל.
 • SENSOR PROFILE (פרופיל חיישן) — הצגת הגדרות החיישן בהשוואה לקריאות החיישן הממשיות. כדי לפרש את התוצאות, ראה פרופיל חיישן.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
הגדרות:
~WC
NETWORK (רשת):
‎~WL
פרופיל חיישן:
‎~JG
אחר:
‎^WD
מקש(י) לוח הבקרה:
SETTINGS (הגדרות) ו-NETWORK (רשת): בצע אחת הפעולות הבאות:
 • החזק את הלחצן
  CANCEL
  (ביטול) לחוץ במהלך הדלקת המדפסת.
 • כאשר המדפסת במצב Ready (מוכן), החזק את הלחצנים
  FEED
  (השהיה) +
  CANCEL
  (הזנה) לחוצים למשך שתי שניות.
פרופיל חיישן: החזק את הלחצנים
FEED
(הזנה) +
CANCEL
(ביטול) במהלך הדלקת המדפסת.
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Print Listings on Label (הדפסת רשימות על מדבקה)
Power-Up Action (פעולה בהפעלה)
הגדר את הפעולה שהמדפסת תבצע במהלך רצף ההפעלה.
ערכים קבילים:
 • CALIBRATE (כיול) — כיול של הרמות וערכי הסף של החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנה של המדיה עד למערך הבא.
 • FEED (הזנה) — הזנה של המדבקות עד לנקודת הרגיסטרציה הראשונה.
 • LENGTH (אורך) — קביעת אורך המדבקה באמצעות ערכי החיישן הנוכחיים, והזנת המדיה עד למערך הבא.
 • NO MOTION (ללא תנועה) — מתן הוראה למדפסת לא להזיז את המדיה. תידרש להבטיח ידנית כי המערך ממוקם כהלכה, או ללחוץ על לחצן ההזנה כדי להזין עד למערך הבא.
 • SHORT CAL (כיול קצר) — הגדרת ספי המדיה והרשת מבלי לשנות את שבח החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנת המדיה עד למערך הבא.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^MF
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.power_up_action
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Calibration (כיול)
Head-Close Action (פעולה בעת סגירת ראש ההדפסה)
הגדר את הפעולה שהמדפסת תבצע במהלך סגירת ראש ההדפסה.
ערכים קבילים:
 • CALIBRATE (כיול) — כיול של הרמות וערכי הסף של החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנה של המדיה עד למערך הבא.
 • FEED (הזנה) — הזנה של המדבקות עד לנקודת הרגיסטרציה הראשונה.
 • LENGTH (אורך) — קביעת אורך המדבקה באמצעות ערכי החיישן הנוכחיים, והזנת המדיה עד למערך הבא.
 • NO MOTION (ללא תנועה) — מתן הוראה למדפסת לא להזיז את המדיה. תידרש להבטיח ידנית כי המערך ממוקם כהלכה, או ללחוץ על לחצן ההזנה כדי להזין עד למערך הבא.
 • SHORT CAL (כיול קצר) — הגדרת ספי המדיה והרשת מבלי לשנות את שבח החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנת המדיה עד למערך הבא.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎^MF
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.head_close_action
דף האינטרנט של המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Calibration (כיול)
Load Defaults (טעינת ברירות המחדל)
משחזר הגדרות ספציפיות של המדפסת, שרת ההדפסה והרשת בחזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן. היזהר בעת טעינת ברירות המחדל מאחר שתצטרך לטעון מחדש את כל ההגדרות ששינית באופן ידני.
ערכים קבילים:
 • FACTORY (יצרן) — שחזור ברירות המחדל של היצרן בכל הגדרות המדפסת, פרט להגדרות הרשת. היזהר בעת טעינת ברירות המחדל מאחר שתצטרך לטעון מחדש את כל ההגדרות ששינית באופן ידני.
 • NETWORK (רשת) — אתחול שרת ההדפסה הקווי או האלחוטי של המדפסת. בשרת הדפסה אלחוטי, המדפסת גם משויכת מחדש לרשת האלחוטית שלך.
 • LAST SAVED (נשמרו לאחרונה) — טעינת ההגדרות מהשמירה הקבועה האחרונה.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
FACTORY (יצרן):
‎^JUF
NETWORK (רשת):
‎^JUN
LAST SAVED (נשמרו לאחרונה):
‎^JUR
מקש(י) לוח הבקרה:
FACTORY (יצרן): החזק את הלחצנים
FEED
(הזנה) +
PAUSE
(השהיה) לחוצים במהלך ההדלקה כדי לאפס את פרמטרי המדפסת לערכים שקבע היצרן.
NETWORK (רשת): החזק את הלחצנים
CANCEL
(ביטול) +
PAUSE
(השהיה) לחוצים במהלך הדלקת המדפסת כדי לאפס את פרמטרי הרשת לערכים שקבע היצרן.
LAST SAVED (נשמרו לאחרונה): N/A (לא זמין)
דף האינטרנט של המדפסת:
FACTORY (יצרן):
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Restore Default Configuration (שחזור תצורת ברירת המחדל)
NETWORK (רשת):
Print Server Settings (הגדרות שרת הדפסה)
Reset Print Server (איפוס שרת הדפסה)
LAST SAVED (נשמרו לאחרונה):
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Restore Saved Configuration (שחזור תצורה שנשמרה)
Media and Ribbon Sensor Calibration (כיול חיישני הסרט והמדיה)
כייל את המדפסת כדי לכוונן את רגישות חיישני המדיה והסרט.
לקבלת הוראות מלאות כיצד לבצע את הליך הכיול, ראה כיול חיישני הסרט והמדיה.
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
‎~JC
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.manual_calibration
מקש(י) לוח הבקרה:
החזק את הלחצנים PAUSE (השהיה) + CANCEL (ביטול) לחוצים למשך שתי שניות כדי להתחיל בכיול.
דף האינטרנט של המדפסת:
לא ניתן להתחיל בנוהל הכיול דרך דפי האינטרנט. עיין בדפי האינטרנט הבאים לקבלת ההגדרות שנקבעות בעת כיול חיישן:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Calibration (כיול)
אל תשנה הגדרות אלו אם לא קיבלת הנחיה לכך מהתמיכה הטכנית של Zebra או מטכנאי שירות מורשה.
Communication Diagnostics Mode (מצב אבחון תקשורת)
השתמש בכלי אבחון זה כדי שהמדפסת תפיק ערכים הקסדצימליים עבור כל הנתונים שהתקבלו במדפסת.
לקבלת מידע נוסף ראה בדיקת אבחון תקשורת.
ערכים קבילים:
 • DISABLED (לא זמין)
 • ENABLED (זמין)
פקודת(ות) ZPL קשורה(ות):
~JD
הפיכה לזמין
~JE
הפיכה ללא זמין
פקודת SGD בשימוש:
device.diagnostic_print
מקש(י) לוח הבקרה:
כאשר המדפסת במצב Ready (מוכן), החזק את הלחצנים
PAUSE
(השהיה) +
FEED
(הזנה) לחוצים למשך שתי שניות.