הגדרות שפה
הגדרות שפה
View content for :
Product:

הגדרות שפה

הגדרות שפה
הגדרת השפה
תיאור
Command Language (שפת פקודות)
בחר את שפת הפקודות המתאימה.
ערכים קבילים:
לא כל הערכים קבילים בכל המדפסות. השתמש בפקודה
! U1 getvar "allcv"
כדי להציג את טווח הערכים שבהם המדפסת שלך תומכת. הזמינות של ערכים שאינם מופיעים ברשימה תלויה בגרסת הקושחה שנמצאת בשימוש.
  • EPL_ZPL
  • EPL
  • ZPL
  • HYBRID_XML_ZPL
  • APL-D
  • APL-I
פקודת SGD בשימוש:
device.languages
אמולציה
אם מותקנים יישומי התקן וירטואלי/אמולציה כלשהם במדפסת שלך, באפשרותך להפוך אותם לזמינים/לא זמינים. כדי לראות אם מותקנים יישומים כאלה במדפסת, השתמש בתבנית
getvar
של אחת מפקודות ה-SGD שלהלן.
לקבלת מידע נוסף, עבור למדריך למשתמש של ההתקן הווירטואלי/האמולציה המתאימים או פנה למשווק המקומי.)
פקודת SGD בשימוש:
apl.enable
device.languages