שינוי הגדרות המדפסת דרך מנהל ההתקן של Windows
שינוי הגדרות המדפסת דרך מנהל ההתקן של Windows
View content for :
Product:

שינוי הגדרות המדפסת דרך מנהל ההתקן של Windows

 1. דרך תפריט Start (התחל) ב-Windows, עבור אל
  Printers & Scanners
  (מדפסות וסורקים).
 2. לחץ על המדפסת ברשימת המדפסות הזמינות, ולאחר מכן לחץ על
  Manage
  (נהל).
 3. לחץ על
  Printing Preferences
  (העדפות הדפסה).
  מופיע החלון של ZDesigner הרלוונטי למדפסת שלך.
  חלון ZebraDesigner
 4. שנה את ההגדרות כרצונך ולאחר מכן לחץ על
  OK
  (אישור).