חיבור לרשת שלך דרך יציאת ה-Ethernet של המדפסת
חיבור לרשת שלך דרך יציאת ה-Ethernet של המדפסת
View content for :
Product:

חיבור לרשת שלך דרך יציאת ה-Ethernet של המדפסת

כדי להשתמש בחיבור לשרת הדפסה קווי (Ethernet), ייתכן שתצטרך להגדיר במדפסת תקשורת עם רשת התקשורת המקומית (LAN) שלך.
לקבלת מידע נוסף על שרתי ההדפסה של Zebra, ראה ZebraNet Wired and Wireless Print Servers User Guide (מדריך למשתמש בשרתי הדפסה קוויים ואלחוטיים של ZebraNet). כדי להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של מדריך זה, עבור אל zebra.com/manuals.
 1. אחרי שתתקין את מנהלי ההתקן (ראה התקנת מנהלי ההתקן), חבר את המדפסת לכבל Ethernet שמחובר לרשת שלך.
 2. חבר את כבל החשמל למחבר החשמל שבגב המדפסת.
 3. חבר את כבל החשמל לשקע חשמל מתאים.
 4. הדלק (
  I
  ) את המדפסת.
  המדפסת מנסה ליצור תקשורת עם הרשת שלך. אם היא תצליח, היא תמלא את ערכי השער ורשת-המשנה של רשת ה-LAN שלך ותקבל כתובת IP.
 5. בדוק אם הוקצתה כתובת IP למדפסת. ראה כתובת IP (קווית או WLAN) לקבלת דרכים להצגת כתובת ה-IP.
  אם כתובת ה-IP של המדפסת היא...
  אז...
  0.0.0.0
  או
  000000000000
  הנורית NETWORK (רשת) תהיה כבויה או תאיר באור אדום קבוע. (ראה נוריות חיווי לקבלת מידע נוסף.)
  1. בדוק את מחבר ה-Ethernet בגב המדפסת. אם אף נורית אינה מאירה או מהבהבת, חיבור ה-Ethernet אינו פעיל. ודא ששני קצוות הכבל מחוברים כהלכה וכי יציאת הרשת שאליה אתה מחבר פעילה. אחרי שהבעיה נפתרה, המדפסת אמורה להתחבר אוטומטית.
  2. במידת הצורך קבע את התצורה של הגדרות המדפסת הבאות כך שיגדירו כתובת IP סטטית ולאחר מכן יאפסו את הרשת. פנה למנהל הרשת לקבלת הערכים הנכונים עבור הרשת שלך.
   • IP Protocol (wired or WLAN) (פרוטוקול IP (תקשורת קווית או WLAN) — שנה את הערך מ-ALL (הכל) ל-PERMANENT (קבוע).
   • Gateway (wired or WLAN) (שער (תקשורת קווית או אלחוטית)) — התאם את ערך השער ל-LAN שלך.
   • Subnet (wired or WLAN) (רשת-משנה (קווית או WLAN) — התאם את ערך רשת-המשנה ל-LAN שלך.
   • IP Address (wired or WLAN) (כתובת IP (רשת קווית או WLAN))—הקצה כתובת IP ייחודית למדפסת.
  ערך אחר כלשהו
  החיבור הצליח. הנורית NETWORK (רשת) מאירה באור ירוק או צהוב קבוע, בתלות ברשת. (ראה נוריות חיווי לקבלת מידע נוסף.)
 6. אפס את הרשת (ראה Reset Network (איפוס רשת)) כדי לאפשר לשינויים בהגדרות הרשת להיכנס לתוקף.