שימוש במצב קילוף
שימוש במצב קילוף
View content for :
Product:

שימוש במצב קילוף

 1. הכנס מדיה למדפסת. ראה הכנסת המחסנית למדפסת.
 2. שחרר את מכלול ראש ההדפסה.
  כאשר מנוף ראש ההדפסה מסובב כלפי מעלה, מכלול ראש ההדפסה מסתובב על צירו לכיוון מעלה.
 3. הסט את מוביל המדיה החיצוני כלפי חוץ עד הסוף.
 4. טען את המדיה כפי שמוצג. ודא שהמדיה עוברת דרך החריץ בחיישן ההעברה של המדיה (1) ומתחת למוביל המדיה הפנימי (2). המדיה צריכה רק לגעת בגב החריץ של חיישן העברת המדיה.
  ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנח לראש ההדפסה להתקרר.
 5. דחף כלפי מטה את מנוף השחרור של מנגנון הקילוף כדי לפתוח את מכלול יחידת הקילוף.
 6. חשוף מדיה באורך של כ-500 מ"מ (18 אינץ') מהמדפסת. הוצא והשלך את המדבקות מהמדיה שנחשפה, והשאר רק את נייר ה מגן.
 7. הזן את נייר המגן מאחורי מכלול הקילוף. ודא שקצה נייר המגן משתלשל מחוץ למדפסת.
 8. סגור את מכלול יחידת הקילוף באמצעות מנוף השחרור של מנגנון הקילוף.
  השתמש במנוף השחרור של מנגנון הקילוף ובידך הימנית כדי לסגור את מכלול יחידת הקילוף. אל תשתמש בידך השמאלית כדי לסייע בסגירה. הקצה העליון של מכלול/גליל יחידת הקילוף עלול לצבוט את אצבעותיך.
 9. הסט את מוביל המדיה החיצוני כלפי פנים עד שייגע בשולי המדיה.
 10. סגור את מכלול ראש ההדפסה.
 11. סגור את מכסה המדיה.
  סגור את מכסה המדיה עם אפשרות הקילוף
 12. לחץ על
  PAUSE
  (השהיה) כדי לצאת ממצב השהיה ולאפשר את ההדפסה.
  המדפסת עשויה לבצע כיול מדבקה או להזין מדבקה, בתלות בהגדרותיך.
 13. החזק את הלחצנים
  FEED
  (הזנה) ו-
  CANCEL
  (ביטול) לחוצים בו-זמנית למשך 2 שניות כדי לוודא שהמדפסת מסוגלת להדפיס מדבקת תצורה.